Циљеви

Шири циљ пројекта КЕY је да оснажи улогу високошколских институција за образовање васпитача у у систему стручног усавршаваја васпитача у Србији и Црној Гори. Овај шири циљ истовремено креира основу да високошколске институције остваре утицај на креирање и промоцију различитих облика стручног усавршавања васпитача унутар локалних заједница. С тим у вези, пројекат се бави постојећим недостацима система стручног усавршавања утврђеним између образовних ишода и потреба које се јављају у пракси у предшколским установама, док иствремено даје на значају и локалним самоуправама у погледу планирања, и подршке различитим облицима стручног усавршавања, користећи постојеће ЕУ фондове.
Да би постигли шири циљ и променили тренутну ситуацију, различити пројектни тимови ће бити ангажовани на реаизацији следећих специфичних циљева пројекта КЕY:

 1. Установити центре за стручно усавршавање васпитача у оквиру високошколских институција за образовање васпитача у Србији и Црној Гори Овај специфичан циљ проширује и модренизује постојећу понуду облика стручног усавршавања вцаспитача, фокусира је и боље повезује са оквиром очекиваних компетенција и захтевима струке.
 2. Изградити капацитете за праћење, евалуацију и осигурање квалитета, широм сектора стручног усавршавања Овај специфичан циљ доприноси практичној примени знања и вештина стечених током програма стручног усавршавања. Циљ доприноси и изградњи система осигурања квалитета заснованог на заједничким индиаторима и механизмима, као и механизму међусобног праћења квалитета оствареног између институција. Постизањем овог циља, уводи се системски приступ у утврђивању потреба и понуде за стручно усвршавање васпитача.

Радни пакети

Ова страница није доступна на српском језику.

Образложење пројекта

Образовање је професија која носи висок степен одговорности, а квалификације и вештине оних који га реализују представљају главни фактор који утиче на било какав развој једног друштва. Све почиње квалитетним предшколским образовањем и васпитањем. Претпоставља се да и предшколски и високошколски стручњаци испробавају различите приступе учењу и развоју, повезују се са другим институцијама, и да су склони да се стално усавршавају. То је могуће када заједница улаже у квалитетно образовање предшколских васпитача, пружа различите могућности стручног усавршавања у техничким, педагошким и преносивим компетенцијама, доприноси јачању односа између високошколских установа и других институција. Стога је мотивација за КЕY пројекат заснована на:

 1. унапређењу компетенција предшколских васпитача и практичара
 2. проширивању компетенција високошколских институција за образовање васпитача промовирањем системског приступа стручном усавршавању свих запослених у предшколском образовању, пребацујући се са индивидуалне одговорности на визију предшколског образовања и васпитања која подржава циљеве договорене на нивоу заједнице

На националном нивоу, пројекат се бави међусобно повезаним проблемима препознатим у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године и Стратегији за развој струковног образовања у Србији (2006) и Стратегији развоја високог образовања 2016-2020. Стратегија инклузивног образовања Црне Горе 2014-2018 са Акционим планом, и то:

 • Постојећи програми обуке нису довољно селективни и слабо доприносе квалитету наставе
 • Постојећи прописи не дефинишу параметре за практичну употребу знања стечених кроз програме обуке наставника
 • Нема стандарда компетенција предшколских васпитача, нити стандарда о њиховом стручном усавршавању, који им омогућавају планирање властитог професионалног развоја, као и њихово место у образовном систему у том погледу.
 • Ограничен системски приступ у супротстављању потребама и понуди за наставнике ЦПЂа са проактивним ангажовањем свих релевантних актера
 • Ограничени капацитети локалних самоуправа да врше мандатне улоге у образовању и приступају могућностима финансирања ЕУ

На регионалном нивоу, пројекат је у усклађен са Стратегијом ЕУ за образовање и обуку 2020 (ЕТ 2020). Други главни циљ је побољшање квалитета и ефикасности образовања и обуке кроз учинковитије инвестирање у предшколско образовање и праксу. Она доприноси специфичном циљу стварања националног система за професионални развој наставника на свим нивоима образовања, заједно са развојем система за евалуацију. Он је даље усклађен са Правилником о континуираном стручном усавршавању и стицању стручних звања наставника, васпитача и сарадника и препорукама политике СУВС конгреса 2016 о системском приступу развоју професионалних компетенција у предшколском образовању и васпитању.

На институционалном / локалном нивоу, пројекат се бави стратегијама за (континуирани) професионални развој особља из институција које учествују на високошколским институцијама (развијене у оквиру претходног ТЕМPUS ТЕАCH пројекта) потреба и институционалних надлежности на основу којих је креиран оквир за центре за стручно усавршавање васпитача.

Стварање центара за стручно усавршавање васпитача је омогућено националним оквирима у Србији (Закон о високом образовању, Службени гласник РС, 88/2017) и Црној Гори (Закон о високом образовању бр. 01-1026/2) који предвиђају могућност за отварање ценатар за стручно усавршавање при високошколским институцијама.

Горе наведеним питањима пројектни конзорцијум се бави путем:

 • отварања структуриране сарадње између васпитача и практичара, као и њихова интеракција са локалним заједницама у циљу задовољавања потреба тржишта рада у оквиру локалних / регионалних развојних политика
 • повећања квалитета предшколског образовања и релевантности за васпитаче и практичаре, путем мреже центара за стручно усавршавање
 • укључивања и јачања капацитета свих релевантних локалних самоуправа у имплементацији пројекта како би се рационализовала њихова стратешка оријентација према квалитету ЕЦЕЦ-а (eng. Early childhood education and care)
 • увођења стандарда квалитета стручног усавршавања васпитача и механизама мониторинга и евалуације
 • снажног укључивања јавности и медија како би се повећало разумевање свих актер о важности раног образовања и васпитања и њиховом месту у дугорочној стратегији развоја;

Логика пројектне интервенције бави се питањима која су, иако призната, нису систематски адресирана. Синергије пројекта би се могле остварити са ЕУ пројектом Подршка реформи система предшколског образовања и васпитања (EuropeAid/138045/IH/SER/RS).

 

Акредитовани курсеви стручног усавршавања у оквиру ERASMUS plus пројекта КЕY

АКАДЕМИЈА ВАСПИТАЧКО МЕДИЦИНСКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Организатор програма:
Академија васпитачко медицинских струковних студија, Балканска 18, 3700 Крушевац, info@vaspks.edu.rs, 037447007, 037420761

Особа за контакт:
Катарина Томић, katarinat@vaspks.edu.rs, 037420760, 062794234

Каталошки бројКППрограмТрајање
49К2, К7, К10, К13, К23П4Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиљадана: 2, бодова: 16
75К2, К14, К23П4Како управљати вршњачким конфликтимадана: 2, бодова: 16
271К3, К5, К8П1Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развојудана: 1, бодова: 8
284К3, К6П4Класичне концепције хуманистичког васпитања и образовања: опште теорије васпитања и образовања, класичне теорије Bildung-а, као и критике њених различитих концепцијадана: 1, бодова: 8
390К1, К5П3Рачунарско размишљањедана: 1, бодова: 8
882К3, К5, К7, К12П8Утицај токсичног стреса на рани развој мождане архитектуредана: 2, бодова: 10
1022К1, К5, К13П4Игре ликовним елементимадана: 1, бодова: 8
1043К3, К5П4Музичко стваралаштво и сценска уметностдана: 1, бодова: 8
1058К3, К5, К14П4Сценска лутка-од идеје до реализациједана: 1, бодова: 8
1069К3, К5, К8, К14П4Драмском игром до физичке активности – примена инспиративне средине, природних материјала и драмског садржаја који се усклађује са кретањемдана: 1, бодова: 8

 Реализоване обуке

Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју
Обука је одржана 15.10.2022. Обуку је похађало 30 полазника.

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља
Обука је одржана 22.10.2022. Обуку је похађало 30 полазника.
 

Утицај токсичног стреса на рани развој мождане архитектуре
Обука је одржана 22.10.2022. Обуку је похађало 30 полазника.

Рачунарско размишљање
Обука је одржана 29.10.2022. Обуку је похађало 30 полазника.
 

Игре ликовним елементима
Обука је одржана 29.10.2022. Обуку је похађало 30 полазника.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У НОВОМ САДУ

Организатор програма: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Особа за контакт:
Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Каталошки бројКППрограмТрајање
262К5, К8, К19, К23П1Подршка добробити „другачијој“ децидана: 1,бодова: 8
797К6П9Јачање професионалних капацитета васпитача у раду са родитељима деце са дијабетесомдана: 1, бодова: 8
798К5П4Језичке игре као подстицање развоја говора код децедана: 1, бодова: 8
810К3, К5, К7, К9, К10, К11П1Даровито дете од вртића до школе (образовна и социоемоционална подршка)дана: 1, бодова: 8
830К5, К6, К7, К8П8Модели креативне приче за децу предшколског узрастадана: 1, бодова: 8
874К5, К11П8Свака боја сваком лепо стоји: од родних стереотипа до родне једнакости у вртићудана: 1, бодова: 8
1037К7П8Музичка и ликовна уметност у контексту одрживог развојадана: 1, бодова: 8

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ „МИХАИЛО ПАЛОВ“ – ВРШАЦ

Организатор програма: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ – Вршац, Омладински трг 1; 26300 Вршац, vsvassekretar@hemo.net, 013832517, 013833420

Особа за контакт:
Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 0692441985, 0692441985

Каталошки бројКППрограмТрајање
35К3,К6,К9,К14,К17,К23П5Вршњачко насиље и шта са њим?дана: 1, бодова: 8
208К3, К6, К9, К14, К23П5Физичкa активност за превенцију вршњачког насиљадана: 1, бодова: 8
494К2П2Даровити: менторство – карика која недостајенедеља: 2, бодова: 8
608К2, К7, К12, К19П4Модели професионалног развоја – социјална, лична и професионална димензијадана: 1, бодова: 8
756К4, К6, К9, К15, К18, К23П6Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне културе у образовањунедеља: 4, бодова: 8
819К7, К9, К20П9За корак испред у предшколству – унапређивање преносивих (комуникацијских, личних и дигиталних) вештинадана: 1, бодова: 8
824К6П1Интеркултурализам у вртићу: култура, обичаји и језик Ромадана: 1, бодова: 8
883К5, К11П8Холистички приступ раном развоју и учењу деце предшколског узраста и „Године узлета“ – изазови и перспективедана: 1, бодова: 8
1195К1П3Обука за стицање функционалних и методичких знања и компетенција наставника ромског језика за изборни предмет: Ромски језик са елементима националне културедана: 1, бодова: 8

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ

Организатор програма: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум

Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231 , 022621864

Каталошки бројКППрограмТрајање
812К5, К11, К16П8Деца уче свим чулима и целим теломдана: 1, бодова: 8
840К5, К6, К9, К11, К16П8Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловањадана: 1, бодова: 8
869К5, К10, К19, К23П4Развијање предвештина читања и писања у предшколској установидана: 2, бодова: 17

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА НИШ, ОДСЕК ПИРОТ

Организатор програма:
Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот
odsekpirot@akademijanis.edu.rs
010345237, 0638473601

Особа за контакт:
Бојана Николић, bojanusk@gmail.com, 010340172, 0658357214

Каталошки бројКППрограмТрајање
1028К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14П5Ликовна лабораторијадана: 1, бодова: 8
1020К1, К3, К5, К10, К14, К23П5Драмске игре у васпитању и образовању децедана: 1, бодова: 8
1063К1, К3, К5, К10, К23П5Холистички приступ музиком у васпитању и образовањудана: 1, бодова: 8
1105К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20П5„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникациједана: 1, бодова: 8
867К6, К9П9Развијање васпитно-образовне праксе усмерене на односедана: 2, бодова: 16

Партнери

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду (ВСВНС) Контакт особа за КЕY пројекат је координатор пројекта Јованка Улић коју можете контактирати на: stabloliki@gmail.com, Web site: www.vaspitacns.edu.rs

Универзитет Црне Горе (УоМ) Контакт особа за КЕY пројекат је др Веселин Мићановић кога можете контактирати на: veselinm@ucg.ac.me, Web site: www.ucg.ac.me

Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије (ЗУОВ) Контакт особа за КЕY пројекат је Оливера Тодоровић коју можете контактирати на: olivera.todorovic@zuov.gov.rs, Web site: https://zuov.gov.rs/

Завод за школство Црне Горе Контакт особа за КЕY пројекат је Наташа Перић коју можете контактирати на: natasa.peric@zzs.gov.me, Web site: www.zzs.gov.me

Висока школа за образовање васпитача ”Михаило Палов” Вршац (ВСВС) Контакт особа за пројекат је директорка школе проф. Јелена Пртљага коју можете контактирати на: vsvasdirektor@hemo.net, Web site: www.uskolavrsac.edu.rs

Висока школа струковних студија за васпитаче у Крушевцу (ВСВКС) Контакт особа за КЕY пројекат је директорка школе др Зорица Дуковић коју можете контактирати на: dukovic@vaspks.edu.rs, Web site: www.vaspks.edu.rs

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица (ВССМ) Контакт особа за КЕY пројекат је директорка школе др Гордана Мијаиловић, проф. коју можете контактирати на: vs.gordana.mijailovic@gmail.com, Web site: www.sm-vaspitac.edu.rs

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот (ВСПИ) Контакт особа за КЕY пројекат је Сања Ковачевић коју можете контактирати на: melpomena27@hotmail.com, Web site: https://pakadem.edu.rs

Градски Универзитет Бирмингхам Контакт особа за КЕY пројекат је Гералдине Лее-Треwеек коју можете контактирати на: Geraldine.lee-treweek@bcu.ac.uk, Web site: www.bcu.ac.uk

Универзитет у Марибору (УМ), Словенија Контакт особа за КЕY пројекат је Маја Хмелак коју можете контактирати на: maja.hmelak@um.si Web site: www.um.si

Универзитет у Баји (ЕЈФ), Мађарска Контакт особа за КЕY пројекат је проф. Аделхеид Манз коју можете контактирати на: manzadelheid@gmail.com, Web site: www.ejf.hu

Западни Универзитет у Темишвару Контакт особа за КЕY пројекат је Отилиа Хедеșан коју можете контактирати на: otilia.hedesan@e-uvt.ro, Web site: www.uvt.ro

Западнобалкански институт (WЕБИН) (раније: Западнобалкански социо-економски центар, WБ-СЕЦ) Контакт особа за КЕY пројекат је Јелена Настић-Стојановић коју можете контактирати на: jelena.nastic@wb-institute.org, Web site: www.wb-institute.org

Удружење васпитача Војводине (АТВ) Контакт особа за КЕY пројекат је Радмила Петровић коју можете контактирати на: petrovicradmila57@yahoo.com, Web site: http://uvv.rs/

Савез удружења васпитача Србије Контакт особа за КЕY пројекат је Слађана Драшковић коју можете контактирати на: draskovicsladjana@gmail.com, Web site: www.savez-vaspitaca.org.rs

Јавна предшколска установа "Љубица Поповић" Подгорица Контакт особа за КЕY пројекат је Славица Лубурић коју можете контактирати на: slavica@ljubicapopovic.com, Web site: http://ljubicapopovic.me

Истраживачко-образовни центар Дворец Ракичан, Мурска Собота Контакт особа за КЕY пројекат је Роберт Целец кога можете контактирати на: robert.celec@ris-dr.si, Web site: www.ris-dr.si