Конкурс за упис студената на основне струковне студије школске 2024/25. године

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023), члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија (Пречишћен текст број: 01-193/23 од 30.03.2023. године), председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2024/2025 ГОДИНЕ

 

 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину основних струковних студија на четири Одсека:

 • Одсек медицинских студија Ћуприја
 • Одсек васпитачких студија Крушевац
 • Одсек васпитачких студија Алексинац
 • Одсек техничко-технолошких студија Крушевац,

на 11 студијских програма 687 студената*

*Број буџетских места и број студената по афирмативним мерама у 2024/2025 биће одређен Одлуком Владе РС

 

ОДСЕК МЕДИЦИНСКИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА

 • Струковна медицинска сестра – 150 студената *
 • Струковни физиотерапеут – 80 студената *
 • Струковни медицински радиолог – 75 студената *
 • Струковна медицинска сестра бабица – 30 студената *
 • Струковни фармацеут – 30 студената *

*Број буџетских места у 2024/2025 биће одређен Одлуком Владе РС

 

ОПШТИ УСЛОВИ

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 • Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 • Струковни физиотерапеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 • Струковни медицински радиолог – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 • Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
 • Струковни фармацеут – средње опште образовање (гимназија и све четворогодишње средње школе), средња фармацеутска школа, средња технолошка школа (смер фармацеутски техничар, смер хемијска и фармацеутска технологија) и средња медицинска школа (сви смерови)

 

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.

 Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.

 По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале). Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

 Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета. који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 24, 25. и 26. јуна 2024. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • Диплома о положеном матурском испиту;
 • Пријаву на конкурс (у скриптарници школе);
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2024).

Списак пријављених кандидата објављује се 27. јуна.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 29. јуна 2024. године у 10 сати према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту и одласним таблама Одсека Ћуприја

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  1. јула до 10 сати.

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 2. јула од 9 до 10 сати.

Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 3. јула до 10.00 сати.

Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 4.јула од 08.00 до 10.00

Одлука Савета по жалби Академије: 5. јула до 10.00

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 05. јула у 15 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8., 9. и 10. јула 2024. године од 9 до 15 сати.

Студент приликом уписа подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара, а за стране држављане 1.500 €.

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

 

 • Васпитач деце предшколског узраста – 55 студената *
 • Васпитач деце предшколског узраста-учење на даљину – 22 студената *

*Број буџетских места у 2024/2025 биће одређен Одлуком Владе РС

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности и
 • тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

 

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

 • ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 20.06. до 10.07.2024 године
 • ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА од 20. 06. до 28. 06. 2024. године од 09 до 12 часова
 • ПРОВЕРА СПОСОБНОСТИод 20. 06. до 28. 06. 2024. године од 12:00 сати
 • ПРИЈЕМНИ ИСПИТ   29. 06. 2024. године у 09 часова
 • ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ до 01. 07. 2024. године
 • КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 05. 07. 2024. године до 15 часова
 • УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 8., 9.. и 10. 07. 2024. године

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК  од 26.08. до 10.09.2024. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита (6000 дин.).

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 65.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА АЛЕКСИНАЦ

Образовање струковних васпитача за рад у предшколским установама -145  студената*,

*Број буџетских места у 2024/2025 биће одређен Одлуком Владе РС

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности и
 • тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

 

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 20.06. до 10.07.2024. године

Пријављивање кандидата је: oд 20.06 до 28.06.2024. године од 9 до 13 сати.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  29. 06. 2024. године у 10 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ

Привремена ранг листа кандидата 01. 07. 2023. године у 10 часова  

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 05. 07. 2024. године до 15 часова

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08, 09. и 10. 07. 2024. године

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК  од 26.08. до 10.09.2024. године

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе копије докумената које се не враћају:

 • пријава која се добија у Одсеку,
 • сведочанства свих разреда средње школе,
 • диплому о положеном завршном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати надокнаде за проверу способности и класификациони испит,
 • лична карта или пасош.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оригинална документа (све као код пријављивања)
 • две фотографије (4,5х3,5),
 • доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце и
 • доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 54.000,00 динара,  а за стране држављане 750 €.

 

ОДСЕК ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

 • Информатика и рачунарство 40 студената*
 • Инжењерство заштита животне средине и заштита на раду 40 студената*
 • Технологије у прехрамбеној и фармацеутској индустрији 20 студената*

*Број буџетских места у 2024/2025 биће одређен Одлуком Владе РС

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање(четврти степен), уз полагање пријемног испита из једног од следећих предмета:

 • информатика
 • хемија
 • математика

Пријављивање кандидата од 20.06. до 28.06.2024. године

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • Диплома о положеном матурском испиту;
 • Пријаву на конкурс ( добија се у школи);
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са
  позивом на број 06-742121-Т)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 29.06.2024.године у 10 часова.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ ЛИСТИ: 01.07.2024. године у 10 часова
ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ : 05.07.2024. године у 15 часова
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: . 08., 09. и 10.07.2024. године

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 70.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.