Обавештење

Обавештавамо Вас да у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити у петак 11.11.2022. године.

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

1. Предавача за област Медицинске науке-педијатрија, са 5% радног времена,
на одређено време од 5 година, Одсек васпитачких студија Крушевац

2. Предавача за област Музика и извођачке уметности, са 100% радног времена, на одређено време од 5 година, Одсек васпитачких студија Крушевац и Алексинац.

Услови: академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте академских студија за научну област за коју се бира и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 i 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године,  минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

3. Асистента са докторатом за ужу област Предшколска педагогија, са 100% радног времена, на одређено време од 3 године, Одсек васпитачких студија Крушевац

Услови: научни назив доктора наука за научну област за коју се бира и смисао за наставни рад као и остали услови прописани чланом 85. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

4. Асистента за област Психологија, са 100% радног времена, на одређено време од 3 године, Одсек васпитачких студија Крушевац.

Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад као и остали услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу
документацију:
1)Биографију; 2)Доказе о испуњењу обавезних услова: оверене копије диплома свих степена студија; доказе о траженом радном искуству (потврде, уговори о раду, уговори о ангажовању и други докази у оригиналу или овереној фотокопији); доказе о оценама педагошког рада (осим ако нема педагошко искуство); списак радова и саме радове; доказе да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, доказе да је био члан комисије за одбрану завршних радова; доказе о учешћу у развојно-истраживачким или стручним пројектима, односно о радном искуству у привреди или установама релевантним за област за коју се бира; доказ о објављеној књизи, уџбенику, односно поглављу у уџбенику, збирци задатака, као и потврду да је уџбеник одобрен за употребу за област за коју се наставник бира и др.; 3)Извод из књиге рођених, односно извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, у оригиналу или овереној фотокопији и фотокопија личне карте; 4)Потврду МУП-а РС да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.; 5)Доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; 6)Доказе о испуњењу изборних услова: стручно-професионални допринос; допринос академској и широј заједници и сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству.

Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве са конкурсном документацијом слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.

Обавештење о јавном увиду

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање Предавача за област Педагошке науке, са 100% радног времена, Одсек Алексинац, на период од 5 (пет) година могу извршити у Секретаријату Академије (радним данима од 9 до 12 сати) и интернет страници Академије.

Информација о приступном предавању за избор наставника у звање предавача – област педагошке науке – Одсек Алексинац

Комисија за израду реферата за избор наставника у звање предавача,
област педагошке науке, Одсек Алексинац

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

На основу одлуке Већа Академије, у бесплатној публикацији о запошљавању Нациналне службе за запошљавање, Послови, број 991 / 15.06.2022., расписан је конкурс за предавача за област Педагошке науке.

На основу члана 62. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија и члана 17. Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Наставно-стручно веће Академије је на седници одржаној 21.4.2022. донело Одлуку о извођењу приступног предавања на Академији васпитачко-медицинских струковних студија (01-229/22).
Према Одлуци, приступно предавање се организује за кандидате који испуњавају услове Конкурса, а немају одговарајуће педагошко искуство.

По окончању Конкурса и стручне провере документације пријављених кандидата чије су пријаве пристигле на Конкурс, заказује се:

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

На захтев Комисије, стручна служба обавештава кандидате о следећим потребним детаљима о приступном предавању:

Време одржавања приступног/их предавања: среда, 13.7.2022., од 10.00.

Месту одржавања приступног предавања: Одсек Алексинац, Пиварска бб, Алексинац, амфитеатар приземље.

Тема приступног предавања (на основу тематских јединица наставног програма предмета ОПШТА ПЕДАГОГИЈА; предавање садржи: увод, разраду, закључак; литература предвиђена студијским програмом предмета; кандидат може користити наставна средства):

Фактори развоја личности

Литература:

 1. Грандић, Р.(2004): Увод у педагогију, Нови Сад
 2. Бранковић, Д. и Илић, М (2003) : Основи педагогије,Бања Лука ,Comesgrafika
 3. Сузић, Н. (2005): Педагогија за XXI вијек, Бања Лука, ТТ центар.
 4. Ранђеловић, Ј. (2010): Педагогија, Ниш, Свен.
 5. Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј (1998) : Педагогија, Београд,Научна књига.
 6. Баковљев,М.(1997): Основи педагогије, Висока школа за образовање васпитача, Вршац.

Трајање приступног предавања: 30 минута.

За време трајања приступног предавања, приступном предавању не могу присуствовати остали кандидати.

Списак кандидата и термина приступног предавања (према азбучном реду):

Р.бр. Име и презиме кандидата Датум Термин
1. Драгана Раденовић 13.7.2022. 10.00 до 10.40
2. Маја Врачар 13.7.2022. 10.40  до 11.20

Приступно предавање је јавно. Након завршеног предавања питања могу постављати чланови Комисије и слушаоци.

Комисија (сваки члан) оцењује приступно предавање оценама од 1-5, на основу следећих елемената: припрема предавања, структуре и квалитета садржаја предавања, дидактичко-методичког аспекта извођења предавања. Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању за сваког кандидата, са појединачним оценама чланова Комисије и просечном оценом. Предавање оцењено са 1 од већине чланова Комисије, оцењује се оценом 1. Записник потписују сви чланови Комисије. Оцена добијена на приступном предавању је саставни део реферата Комисије.

Обавештење о приступном предавању је објављено на сајту Академије, најмање 8 дана пре одржавања приступног предавања.
Приступно предавање се реализује пред Комисијом: Проф. др Далиборка Поповић, ванредни професор, Учитељски факултет, Лепосавић, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, председник Комисије; Др Весна Краварушић, професор струковних студија, Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац, члан;Др Александра Милошевић, професор струковних студија, Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек Алексинац, члан;

У Крушевцу, 5.7.2022.

за Комисију, Председник Комисије

Проф.др Далиборка Поповић

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

– Предавача за област Педагошке науке, са 100% радног времена, Одсек Алексинац, на период од 5 (пет) година.

Преузмите Конкурс ОВДЕ.

Конкурс за упис студената у прву годину мастер струковних студија – школске 2022/23.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-310/22-1
Датум:02.06.2022.године
Крушевац

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр.01-591/19 од 29.11.2019. године, председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину мастер струковних студија:

ОДСЕК ЋУПРИЈА

Струковни мастер медицинска сестра -75 самофинансирјућих студената.

Прву годину мастер струковних студија може уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 21. до 29. јуна од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

Извод из матичне књиге рођених;
Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи;
Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2022).
Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 1. јула у 10 сати.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 2. јула у 10 сати
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 3. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула до 10 сати
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5. јула од 8 до 10 сати Одлука Савета по жалби Академије: 6. јула до 10 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 6. јула у 15 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 7, 8. и 9. јула од 9 до 15 сати

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 80 000,00 динара

ОДСЕК КРУШЕВАЦ

Васпитач деце предшколског узраста-75 самофинансирјућих студената.

Услови уписа:
Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

-опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
-дужине студирања

Пријаве за упис подносе се од 21.06. до 01.07.2022. године од 9 до 12 сати у студентској служби.
Упис примљених кандидата ће се обавити 04, 05. и 06. 07. 2022. године од 9 до 12 часова.
Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 дин (на жиро рачун Академије 840-0000002106666-68, Позив на број: 04-742121)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 70.000,00 динара.

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

Струковни мастер васпитач -75 самофинансирјућих студената.

Услови уписа:
На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне или академске студије и остварило најмање 180 ЕСПБ.
Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:
• опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
• дужине студирања

Пријаве за упис у првом конкурсном року подносе се од 21. 06. 2022. до 01. 07. 2022. године од 9 до 13 часова у студентској служби.
Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта.
 • доказ о уплати надокнаде за у износу од 6.000,00 динара (бр. рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха уплате “пријава на конкурс”)

Привремена ранг листа примљених кандидата биће објављена 02. 07. 2022. године.
Коначна ранг листа биће објављена 06. 07. 2022. године.
Упис примљених кандидата ће се обавити 07, 08. и 09. 07. 2022. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

 • оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),
 • две фотографије 3,5 x 4,5cm,
 • доказ о уплати надокнаде за индекс и ШВ обрасце у износу од 3.000 дин. (добијају се у школи) на број рачуна 840-2106666-68, сврха уплате “трошкови уписа”,
 • доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Све уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 72.000,00 динара.

Конкурс за упис студената школске 2022/23.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-310/22
Датум:02.06.2022.године
Крушевац

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр.01-591/19 од 29.11.2019. године и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023 години 05број:612-4171/2022 од 26. маја 2022. године, председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2022/23. ГОДИНЕ

 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину основних струковних студија:

 • 220 студената који се финансирају из буџета Републике Србије, као и
 • 2 студената са инвалидитетом; 2 припадника ромске националности; 2 држављана Републике Србије који су у школској 2021/22. години завршили средњу школу у иностранству,
 • 490 самофинансирајућих студената

ОДСЕК ЋУПРИЈА

 • Струковна медицинска сестра – 40 студената који се финансирају из буџета и 110 самофинансирајућих студената,
 • Струковни физиотерапеут – 20 студената који се финансирају из буџета и 60 самофинансирајућих студената,
 • Струковни медицински радиолог – 20 студената који се финансирају из буџета и 55 самофинансирајућих студената,
 • Струковна медицинска сестра бабица – 10 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената,
 • Струковни фармацеут – 10 студената који се финансирају из буџета и 20 самофинансирајућих студената,

ОПШТИ УСЛОВИ

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 • Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 • Струковни физиотерапеут – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 • Струковни медицински радиолог – средња медицинска школа, гимназија, све четворогодишње средње школе
 • Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија
 • Струковни фармацеут – средње опште образовање (гимназија и све четворогодишње средње школе), средња фармацеутска школа, средња технолошка школа (смер фармацеутски техничар, смер хемијска и фармацеутска технологија) и средња медицинска школа (сви смерови)

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. (Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале). Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 21, 22. и 23. јуни 2022. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • Диплома о положеном матурском испиту;
 • Пријаву на конкурс (у скриптарници школе);
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2022).

Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 1. јула 2022. године у 10 сати према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту и одласним таблама Одсека Ћуприја

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 2. јула до 10 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 3. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула до 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5.јула од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби Академије: 6. јула до 10.00

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 06. јула у 15 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 7, 8. и 9. јула 2022. године од 9 до 15 сати.

Студент приликом уписа подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2022).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара, а за стране држављане 1.500 €.

ОДСЕК КРУШЕВАЦ

 • Васпитач деце предшколског узраста – 50 студената који се финансирају из буџета и 100 самофинансирајућих студената,
 • Домски васпитач – 5 студената који се финансирају из буџета и 25 самофинансирајућих студената,
 • Васпитач деце јасленог узраста – 5 студената који се финансирају из буџета и 25 самофинансирајућих студената,

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија
подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.
Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности и
 • тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).
Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.
Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.
За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21.06. до 10.07.2022. године

Пријављивање кандидата је: oд 21.06 до 29.06.2022. године од 9 до 12 сати.
Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће се у дане пријављивања од 12 сати.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ обавиће се 01.07.2022. године и то:

тест из српског језика – 01. 07. 2022. год. од 9 сати,
тест из опште културе-информисаности – 01.07.2022. год. од 11 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ

 • Привремена ранг листа кандидата 02.07.2022. године до 10 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 06. јула.2022. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 7, 8. и 9. јула 2022. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита (6000 дин.).

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

ОДСЕК АЛЕКСИНАЦ

 • Образовање струковних васпитача за рад у предшколским установама – 60 студената који се финансирају из буџета и 75 самофинансирајућих студената,

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија
подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.
Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.
Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности и
 • тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).
Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.
Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.
За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.
Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21.06. до 10.07.2022. године

Пријављивање кандидата је: oд 21.06 до 29.06.2022. године од 9 до 12 сати.
Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће на дан пријављивања од 12 сати.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ обавиће се 01.07.2022. године и то:

 • тест из српског језика – 01. 07. 2022. год. од 10 сати,
 • тест из опште културе-информисаности – 01.07.2022. год. од 11 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ

 • Привремена ранг листа кандидата 02.07.2022. године

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 06. јула.2022. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 7, 8. и 9. јула 2022. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе копије докумената које се не враћају:

 • пријава која се добија у Одсеку,
 • сведочанства свих разреда средње школе,
 • диплому о положеном завршном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати надокнаде за проверу способности и класификациони испит,
 • лична карта или пасош.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оригинална документа (све као код пријављивања)
 • две фотографије (4,5х3,5),
 • доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце и
 • доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара, , а за стране држављане 750 €.

Обавештење

Академија васпитачко-медицинских струковних студија због првомајских празника неће радити 2. и 3. маја.