Конкурс за заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за заснивање радног односа за радно место:

Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама на одређено време до годину дана (100%радног времена), у Одсеку техничко – технолошких студија Крушевац

Услови: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, односно специјалистичке академске студије) пo прoпису кojи je урeђије висoкo oбрaзoвaњe пoчeв oд 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe; односно нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe пo прoпису кojи je урeђивao висoкo oбрaзoвaњe до 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe одговарајуће области, радно искуство у лабораторији је пожељно, али не и неопходно.

Лица која подносе пријаву на конкурс морају приложити и следећу документацију:

 • Биографију;
 • Доказе о испуњењу обавезних услова: оверене копије диплома свих степена студија; доказе о траженом радном искуству (потврде, уговори о раду, уговори о ангажовању и други докази у оригиналу или овереној фотокопији);
 • Извод из књиге рођених, односно извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, у оригиналу или овереној фотокопији и фотокопија личне карте;
 • Потврду да се против кандидата не води истрага и потврда о неосуђиваности

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.

Студенти АВМСС у Софији – Како озеленети универзитет

Студенти и наставници наше Академије  учествовали су у мешовитом Еразмус+ програму мобилности у високом образовању (Blended Intensive Program)  под називом “Како озеленети универзитет?” (How to green the university?”) одржаном у Софији, Бугарска у организацији Медицинског универзитета Софија, у периоду од 13. до 17. маја 2024. године. Мешовити програми мобилности укључују комбинацију виртуалних предавања, радионица, дискусија и интерактивних сесија путем интернета, као и физичке радионице, семинаре или праксе на терену. Ова комбинација омогућава учесницима да искористе предности флексибилности онлајн учења, али и да створе мрежу контаката и искуство које пружа лични контакт и рад у стварном окружењу. Кроз овај програм наши студени су са својим иностраним колегама размењивали знања и искуства везана за промовисање одрживог развоја и зелене агенде у високом образовању. Академија је, у циљу остваривања међународне мобилности студената, са Медицинским универзитетом у Софији потписала интер-институционални уговор и тиме отворила пут будућој плодној сарадњи.

 

Академијада струковних студија Охрид 2024

У периоду од 15.05. до 19.05.2024. године на Охриду, Студентска конференција академија струковних студија Србије организовала је трећу по реду Aкадемијаду струковних студија Србије. Спотрски сусрети окупили су студенате свих Aкадемија и високих школа Србије који су се надметали у више спортских дисциплина. Запажено учешће у такмичењима остварили су и студенти наше Академије, њих укупно шеснаест. Да ово окупљање није имало само спотрски и друштвени карактер говори и чињеница да су се студенти бавили и стручним радом, тј излагањем својих радова и едукацијом колега из области у којима се школују.

 

Конкурс за избор у звање и заснивање радног однос

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академијаваспитачко-медицинскихструковнихстудија
Број:01-235/24

Датум:26.04.2024. године
Крушевац

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

 1. Професора струковних студија за ужу научно-стручну област Електротехничко и информатичко инжењерство (90% радног времена) на неодређено време у Одсеку техничко-технолошких студија Крушевац

Услови:Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању(Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службенигласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

 

 1. Професора струковних студија за ужу научно-стручну област Инжењерство заштите животне средине (100 %радног времена) на неодређено време у Одсеку техничко-технолошких студија Крушевац

Услови: Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен наакредитованом универзитету и акредитованом студијском програму и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

 

 1. Предавача за ужу научно-стручну област Инжењерство материјала (100 %радног времена) на одређено време од 5 (пет) година у Одсеку техничко-технолошких студија Крушевац

Услови: академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте академских студија за научну област за коју се бира  и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

 

 1. Наставник страног језика Енглески језик (100 %радног времена) на одређено време од 5 (пет) година у Одсеку техничко-технолошких студија Крушевац

Услови: високо образовање првог степена (Енглески језик) и остали услови прописани чланом 79. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

 

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

 1. Биографију;
 2. Доказе о испуњењу обавезних услова: оверене копије диплома свих степена студија; доказе о траженом радном искуству (потврде, уговори о раду, уговори о ангажовању и други докази у оригиналу или овереној фотокопији); доказе о оценама педагошког рада (осим ако нема педагошко искуство); списак радова и саме радове; доказе да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама;
 3. Извод из књиге рођених, односно извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, у оригиналу или овереној фотокопији и фотокопија личне карте;
 4. Потврду МУП-а РС да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.;
 5. Доказе о изборима у наставно и научнозвање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање;
 6. Доказе о испуњењу изборних услова: стручно-професионални допринос; допринос академској и широј заједници и сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 

 1. Асистента за за ужу научно-стручну област  Електротехничко и информатичко инжењерство (100% радног времена) на одређено време од 3 године у Одсеку техничко-технолошких студија Крушевац.

Услови: студент докторских студија за научну област за коју се бира који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад и остали услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

-оверене фотокопије диплома, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврду МУП-а да кандидат није правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примање мита у обављању послова у високошколској установи, списак научних и стручних радова, пројеката и прилоге који документују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и стручне квалификације кандидата

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

 

Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.

Обавештење

Обавештавамо Вас да у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Празника рада и Васкршњих празника, Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити од 1. до 6. маја 2024. године. Седиште Академије неће радити 29. и 30. априла 2024. године.