Обавештење

Обавештавамо Вас да се у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања новогодишњих и божићних празника Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити 1, 2, 3. и 7. јануара 2022. године.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

 • Предавача за област рачунарске науке, са 100% радним временом, Одсек Крушевац.

Услови: Стечено високо образовање Технички факултет и академски назив магистар техничких наука, научна област: Информационе технологије, објављени стручни радови и способност за наставни рад.

Лице изабрано у звање предавача, стиче звање и заснива радни однос на период од 5 (пет) година, са 100% радног времена.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

 1. Кратка животна и радна биографија
 2. Оверене фотокопије диплома свих нивоа студија
 3. Очитану личну карту
 4. За педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе
 5. Референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др
 6. Лиценце, стручни испити из уже стручне области за коју се бира и сл

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.

Обавештење о увиду у извештај

Академија васпитачко-медицинских струковних студија обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање асистента за област Психолошке науке, са 100% радним временом, Одсек Крушевац на одређено време од 3 годинe, могу извршити у периоду од 15.12. до 29.12.2021. године.

prilog

Обавештење – нерадни дан 11.11.2021.

Обавештавамо Вас да се у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити у четвртак 11.11.2021. године.

Обавештење о јавном увиду

Дана 01.11.2021. године стављен је на увид јавности извештај о пријављеним канидатима на конкурс за избор у звање наставника – предавача из уже научне области Радиологије.

Увид у докумнтацију и извештај доступан је јавности до 16.11.2021. године у библиотеци одсека Ћуприја.

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа
Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

 • Предавача за научну област Медицина, ужу научно-стручну област: Радиологија, са 5% радног времена, Одсек Ћуприја.

Услови: Стечено високо образовање Медицински факултет, специјализација из области Радиологије и способност за наставни рад.

Лице изабрано у звање предавача, стиче звање и заснива радни однос на период од 5 (пет) година, са 5% радног времена.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

 1. Кратка животна и радна биографија.
 2. Фотокопије диплома свих нивоа студија.
 3. Очитану личну карту.
 4. За педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе
 5. Референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др.
 6. Лиценце, стручни испити из уже стручне области за коју се бира и сл.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.

Обавештење о избору кандидата по јавном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа

По расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа:

 1. Вишег предавача за област Српски језик и књижевност, са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 5 (пет) година, изабран је кандидат:
  – др Невена Јевтић Трифуновић
 2. Предавача за ужу научно- стручну област: Фармација и фармакологија, са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. на одређено време од 5 (пет) година изабран је кандидат:
  -Милица Станојевић
 3. Асистента за област Страни језик (Енглески језик), са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 3 (три) година изабран је кандидат:
  -Ана Милосављевић

Објављивањем овог обавештења на сајту АВМСС сматра се да су обавештени сви кандидати учесници по јавном конкурсу.