Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

ПРЕДМЕТ: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа
Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

 • Предавача за научну област Медицина, ужу научно-стручну област: Радиологија, са 5% радног времена, Одсек Ћуприја.

Услови: Стечено високо образовање Медицински факултет, специјализација из области Радиологије и способност за наставни рад.

Лице изабрано у звање предавача, стиче звање и заснива радни однос на период од 5 (пет) година, са 5% радног времена.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу документацију:

 1. Кратка животна и радна биографија.
 2. Фотокопије диплома свих нивоа студија.
 3. Очитану личну карту.
 4. За педагошку и наставну праксу (ако је кандидат остварио на високошколској установи), резултати анкета: студената, наставника и сарадника и доказ о усавршавању педагошких активности у извођењу наставе
 5. Референце: научни или стручни радови објављени у домаћим или међународним часописима, уџбеници, збирке задатака, практикуми, патенти, софтверска решења, монографије, радови штампани у зборницима са стручних или научних скупова и др.
 6. Лиценце, стручни испити из уже стручне области за коју се бира и сл.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.

Обавештење о избору кандидата по јавном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа

По расписаном конкурсу за избор у звање и заснивање радног односа:

 1. Вишег предавача за област Српски језик и књижевност, са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 5 (пет) година, изабран је кандидат:
  – др Невена Јевтић Трифуновић
 2. Предавача за ужу научно- стручну област: Фармација и фармакологија, са 100% радним временом, Одсек Ћуприја. на одређено време од 5 (пет) година изабран је кандидат:
  -Милица Станојевић
 3. Асистента за област Страни језик (Енглески језик), са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 3 (три) година изабран је кандидат:
  -Ана Милосављевић

Објављивањем овог обавештења на сајту АВМСС сматра се да су обавештени сви кандидати учесници по јавном конкурсу.

Обавештење о јавном увиду (Енглески језик)

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање асистента за област Страни језик (Енглески језик), са 100% радним временом, Одсек Крушевац на одређено време од 3 годинe, могу извршити у периоду од 03.08. до 17.08.2021. године од 9 до 12 сати у секретаријату Академије.

Обавештење о јавном увиду (Српски језик и књижевност)

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај комисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање вишег предавача за област Српски језик и књижевност, са 100% радним временом, Одсек Крушевац, на одређено време од 5 година, могу извршити у периоду од 03.08. до 17.08.2021. године од 9 до 12 сати у библиотеци Одсека Крушевац и секретаријату Академије.

12. Мај – Међународни дан сестринства

Поштоване медицинске сестре и здравствени техничари, драге колеге, студенти, будући здравствени радници,

Честитам вам Међународни дан сестринства. У времену када сви здравствени радници, а понајвише медицинске сестре и техничари, подносе несебичну жртву и налазе се на првим линијама одбране од вируса КОВИД-19, сви ми желимо да вам изразимо неизмерну захвалност за ваш предани рад, труд и оданост професији којом се бавите.

Посао медицинске сестре је изузетно одговоран и оријентисан према болеснику, а  Академија васпитачко-медицинских струковних студија настојаће да истраје у свом циљу да здравственом систему подари најбоље Струковне медицинске сестре.

Срдачно,

Председник Академије
др Зорица Дуковић,

професор струковних студија