ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо Вас да се у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Дана државности Србије, Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити у среду и четвртак 15. и 16. фебруара 2023. године.

Еразмус студентска мрежа те позива да постанеш део Еразмус генерације

Уколико желиш да развијаш своје вештине у интернационалном окружењу, стекнеш нова знања и упознаш вршњаке из целе Европе, придружи се некој од локалних организација Еразмус студентске мреже у Београду, Новом Саду или Нишу.

Као волонтер имаћеш прилику да:

 • Стичеш нова знања и вештине, које ће ти бити корисне на професионалном и личном плану
 • Размењујеш искуства и идеје са другим студентима о важним темама
 • Учествујеш у организацији догађаја и активности које су у складу са чиљевима ЕСН-а
 • Развијаш своју међународну мрежу контаката

Циљеви које заступамо, спроводимо кроз различите активности окренуте ка еколошкој одрживости, социјална инклузија и едукација младих. Како? Кроз конференције, семинаре, радионице и остале догађаје. Наши волонтери и секције вредно раде на побољшању услова и прилика за младе, како на локалном, тако и на националном и интернационалном нивоу.

За више информација посети следећи линк.

Еразмус студентска мрежа Србија део је Еразмус студентске мреже, највеће међународне студентске организације у Европи, која постоји у 42 земље и има преко 15.000 волонтера. Састоји се од три локалне организације, у Београду, Новом Саду и Нишу. Наша мисија се састоји у пружању подршке домаћим и међународним студенатима, стварајући прилике за међукултурно разумевање и лични развој, а све под слоганом „студенти помажу студентима“.

Листа кандидата за студенски парламента Академије васпитачко – медицинских струковних студија

Одсек васпитачких студија Крушевац

 1. Александра Миладиновић 05-13
 2. Данијела Милетић 1д-004/21
 3. Невена Партоњић 1в-056/20
 4. Тања Пралић 1в-044/21

Одсек медицинских студија Ћуприја

 1. Ана Радосављевић 5007
 2. Нико Тодоровић 4744
 3. Андрија Илић 5609
 4. Лела Николић 58084

Одсек васпитачких студија Алексинац

 1. Катарина Шотић 81233
 2. Сунчица Ледзињи 81333-1
 3. Марко Миливојевић 88173
 4. Марија Недељковић 81208

Одсек техничко – технолошких студија Крушевац

 1. Милица Милетић 56/20
 2. Дарко Матић 77/21
 3. Маша Ранђеловић 17/22

 

Обавештење

Обавештавамо Вас да у складу са одредбама Закона о државним и другим празницима Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату Академија васпитачко-медицинских струковних студија неће радити у петак 11.11.2022. године.

Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа

Академија васпитачко-медицинских струковних студија расписује Kонкурс за избор у звање и заснивање радног односа за радно место:

1. Предавача за област Медицинске науке-педијатрија, са 5% радног времена,
на одређено време од 5 година, Одсек васпитачких студија Крушевац

2. Предавача за област Музика и извођачке уметности, са 100% радног времена, на одређено време од 5 година, Одсек васпитачких студија Крушевац и Алексинац.

Услови: академски назив магистар, односно најмање стручни назив специјалисте академских студија за научну област за коју се бира и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 i 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године,  минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

3. Асистента са докторатом за ужу област Предшколска педагогија, са 100% радног времена, на одређено време од 3 године, Одсек васпитачких студија Крушевац

Услови: научни назив доктора наука за научну област за коју се бира и смисао за наставни рад као и остали услови прописани чланом 85. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

4. Асистента за област Психологија, са 100% радног времена, на одређено време од 3 године, Одсек васпитачких студија Крушевац.

Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад као и остали услови прописани чланом 84. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони и 11/21 – аут. тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Правилником о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника Академије васпитачко-медицинских струковних студија бр. 01-228/22-1 од 21. 04. 2022.године, Минималним условима за избор у звања наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија („Службени гласник РС” број 130 од 29. децембра 2021. године), као и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Лица која подносе пријаву на конкурс за избор у звање морају приложити и следећу
документацију:
1)Биографију; 2)Доказе о испуњењу обавезних услова: оверене копије диплома свих степена студија; доказе о траженом радном искуству (потврде, уговори о раду, уговори о ангажовању и други докази у оригиналу или овереној фотокопији); доказе о оценама педагошког рада (осим ако нема педагошко искуство); списак радова и саме радове; доказе да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, доказе да је био члан комисије за одбрану завршних радова; доказе о учешћу у развојно-истраживачким или стручним пројектима, односно о радном искуству у привреди или установама релевантним за област за коју се бира; доказ о објављеној књизи, уџбенику, односно поглављу у уџбенику, збирци задатака, као и потврду да је уџбеник одобрен за употребу за област за коју се наставник бира и др.; 3)Извод из књиге рођених, односно извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, у оригиналу или овереној фотокопији и фотокопија личне карте; 4)Потврду МУП-а РС да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи.; 5)Доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно звање; 6)Доказе о испуњењу изборних услова: стручно-професионални допринос; допринос академској и широј заједници и сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству.

Неблаговремене пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Пријаве са конкурсном документацијом слати на адресу: Академија васпитачко-медицинских струковних студија, ул. Балканска бр.18, 37000 Крушевац.

Обавештење о јавном увиду

Академија васпитачко-медицинских струковних студија, обавештава сва заинтересована лица да увид у Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима са предлогом за избор у звање Предавача за област Педагошке науке, са 100% радног времена, Одсек Алексинац, на период од 5 (пет) година могу извршити у Секретаријату Академије (радним данима од 9 до 12 сати) и интернет страници Академије.