Други уписни рок за Основне струковне студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Број:01-443/23
Датум:24.07.2023.године
Крушевац

 

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија (Пречишћен текст број: 01-193/23 од 30.03.2023. године) и Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024 години 05 број:612-4995/2023-1 од 19. јуна 2023. године, председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

(ДРУГИ УПИСНИ РОК)

 

 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину основних струковних студија:

ОДСЕК МЕДИЦИНСКИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА

-Струковна медицинска сестра – 54 самофинансирајућих студената,

Струковна медицинска сестра бабица – 17 самофинансирајућих студената,

 

ОПШТИ УСЛОВИ

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим

образовањем у четворогодишњем трајању и то:

 1. Струковна медицинска сестра – средња медицинска школа, гимназија
 2. Струковна медицинска сестра бабица – средња медицинска школа (сви смерови), гимназија

Сви кандидати полажу пријемни испит из биологије. Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту. Под општим успехом постигнутим у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.(Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале).

Резултат постигнути на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова. Јединствена ранг листа утврђује се за сваки студијски програм појединачно, са укупним бројем бодова стеченим по критеријумима утврђеним Конкурсом.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 29. и 30. августа 2023. године од 9 до 15 сати.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а

оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс ( добија се у скриптарници школе);
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2023)

Списак пријављених кандидата објављује се 31. августа.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 1. септембра 2023. године у 10 сати према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту и одласним таблама Одсека медицинских студијаЋуприја

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 2. септембра до 10 сати.

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 4. септембра од 9 до 10 сати.

Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 5. септембра до 10.00 сати.

Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 6. септембра од 08.00 до 10.00

Одлука Савета по жалби: 7. септембра до 10.00

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 8. септембра у 15 сати.

  УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. и 12. септембра 2023. године од 9 до 15 сати.

 

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године или оверене фотокопије истих
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добијају се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);
 • за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

-Васпитач деце предшколског узраста

-Домски васпитач

-Васпитач деце јасленог узраста

 

Број буџетских места 27, број самофинасирајућих места 150

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности и
 • тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

 

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

 • Пријављивање кандидата од 28. 08. до 04. 09. 2023. године од 09 до 12 сати
 • Пријемни испит 05. 09. 2023. године у 09 сати
 • Привремена ранг листа кандидата до 05. 09. 2023. године у 14 сати
 • Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија 08. 09. 2023. године до 15 сати
 • Упис примљених кандидата 11. и 12. 09. 2023. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријаве подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе следећа докумената:

 • извод из књиге рођених (оригинал),
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе (фотокопије-оригинал на увид),
 • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту(фотокопија-оригинал на увид),
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности, односно пријемног испита (6000 дин.)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА АЛЕКСИНАЦ

-Образовање струковних васпитача за рад у предшколским установама – 24 студената који се финансирају из буџета и 85 самофинансирајућих студената,

За упис у I годину основних струковних студија могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит. Резултати постигнути на овој провери имају елиминаторни карактер.

Кандидати који конкуришу подлежу провери знања (пријемни испит) и полажу:

 • тест из српског језика и књижевности и
 • тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:

 • општег успеха постигнутог у средњој школи
 • резултата постигнутог на пријемном испиту.

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту.

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова (30 бодова из српског језика и 30 бодова из теста опште културе и информисаности).

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту,признаје се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.

Максималан број бодова који се може освојити по оба основа је 100.

 

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним мерилима.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 30 бодова.

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТАје: oд 28. 08 до 04. 09. 2023. године од 9 до 13 часова.

Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних) обавиће на дан пријављивања.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  обавиће се 05. 09. 2023. године и то:

тест из српског језика – 05. 09. 2023. год. од 10 часова,

тест из опште културе-информисаности – 05. 09. 2023. год. од 11.30 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ

Привремена ранг листа кандидата 05.09.2023. године  до 15 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 08. 09. 2023. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. и 12. 09. 2023. године

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе копије докумената које се не враћају:

 • пријава која се добија у Одсеку,
 • сведочанства свих разреда средње школе,
 • диплому о положеном завршном испиту,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • лекарско уверење,
 • доказ о уплати надокнаде за проверу способности и класификациони испит у износу од 6.000,00 динара (бр. рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха уплате “пријава на конкурс”)
 • лична карта или пасош.

 

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оригинална документа (све као код пријављивања)
 • две фотографије (4,5х3,5),
 • доказ о уплати за индекс и ШВ обрасце и
 • доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте)

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000,00 динара,  а за стране држављане 750 €.

 

ОДСЕК ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

-Заштита животне средине и заштита на раду 19 студената студената који се финансирају из буџета и 10 самофинансирајућих студената

-Технологија 6 студената студената који се финансирају из буџета и 25 самофинансирајућих студената

 

Услови конкурса

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање, уз полагање пријемног испита из једног од следећих предмета:

 • информатика
 • хемија
 • математика

ПРИЈАВА КАНДИДАТА: 28, 29. и 30. август 2023. године од 9 до 13 часова.

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном матурском испиту;
 4. Пријаву на конкурс ( добија се у школи);
 5. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 06-742121-Т)

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 4. септембар 2023. године у 11 часова.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ ЛИСТИ: 5. септембар 2023 до 15 часова.

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ : 8. септембар до 15 часова

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА:  11. септембар .

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 70.000,00 динара, а за стране држављане 1.000 €.

Други уписни рок за Мастер струковне студије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Академија васпитачко-медицинских струковних студија

Број: 01-443/23-1

Датум:24.07.2023.године

Крушевац

 

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија (Пречишћен текст број: 01-193/23 од 30.03.2023. године), председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНЕ

(ДРУГИ УПИСНИ РОК)

 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину мастер струковних студија:

ОДСЕК МЕДИЦИНСКИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА

 

Струковни мастер медицинска сестра-66 студената

У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ) као и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом

Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије

су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним

струковним студијама, помножена са 4.

По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова.

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 

 ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 28. и 29. августа од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а

оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или потврду о изједначавању стручног звања и уверење о положеним испитима (за кандидате који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању)
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2023).
 5. Изјава о сагласности за коришћење личних података (довија се у скриптарници школе)

Списак пријављених кандидата објављује се 31. августа

 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 1. септембра у 10 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 2. септембра у 10 сати

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 4. септембра од 9 до 10 сати.

Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 5. септембра до 10 сати

Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 6. септембра од 8 до 10 сати Одлука Савета по жалби: 7. септембра до 10 сати

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 8. септембра у 15 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. и 12. септембра од 9 до 15 сати

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или оверене фотокопије истих,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2023)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

за стране држављане износи 1.500,00 евра у динарској противвредности

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

-Васпитач деце предшколског узраста-40 самофинансирјућих студената

 

Услови уписа: Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне студије за образовање васпитача,вишу школу за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу: опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама, дужине студирања

Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко-медицинских струковних студија-Одсек Крушевац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 дин (на жиро рачун Академије 8400000002106666-68, Позив на број: 04-742121)
 • Пријављивање кандидата од 28. 08. до 08. 09. 2023. године,
 • Привремена ранг листа кандидата до 08.09.2023. године у 15 сати,
 • Коначна ранг са редоследом кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија 11. 09. 2023. године до 15 сати
 • Упис примљених кандидата 12. 09. 2023. године

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 70.000,00 динара.

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА АЛЕКСИНАЦ

Мастер струковни васпитач (62 самофинансирајућих студената).

 

 Услови уписа:

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне или академске студије и остварило најмање 180 ЕСПБ, као и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања

Пријаве за упис у другом конкурсном року подносе се од 28. 08. до 05. 09. 2023. године од 9 до 13 часова у студентској служби.

Уз пријаву која се добија у Одсеку кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопију личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта.
 • доказ о уплати надокнаде за у износу од 6.000,00 динара (бр. рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А, сврха уплате “пријава на конкурс”)

Привремена ранг листа примљених кандидата биће објављена 05. 09. 2023. године.

Коначна ранг листа биће објављена 08. 09. 2023. године.

Упис примљених кандидата ће се обавити 11. и 12. 09. 2023. године од 9 до 13 часова.

Приликом уписа, потребно је донети:

 • оригинална документа (за студенте који су доставили фотокопије приликом пријављивања),
 • две фотографије 3,5 x 4,5cm,
 • доказ о уплати надокнаде за индекс и ШВ обрасце у износу од 3.000 дин. (добијају се у школи) на број рачуна 840-2106666-68, сврха уплате “трошкови уписа”,
 • доказ о уплати прве рате школарине- 7.200 дин.

Све уплате се врше на број рачуна 840-2106666-68, позив на број 742321-А.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

Школарина износи 72.000,00 динара.