Конкурс за упис студената на мастер струковне студије школске 2024/25. године

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија (Пречишћен текст број: 01-193/23 од 30.03.2023. године), председник Академије васпитачко-медицинских струковних студија, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину мастер струковних студија:

 

ОДСЕК МЕДИЦИНСКИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА

 

У прву годину мастер струковних студија Академија васпитачко-медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја уписаће укупно 60 студената.

Упис кандидата ће се вршити за студијске програме:

1. Струковни мастер медицинска сестра 30
2. Струковни мастер физиотерапеут 30

 

II У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним првим нивоом основних струковних студија студијских програма као и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са Законом, и то:

1.Струковни мастер медицинска сестра- Струковна медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ)

2.Струковни мастер физиотерапеут- Струковни физиотерапеут (180 ЕСПБ) 

Кандидати за студијски програм Струковни мастер медицинска сестра полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега.
Кандидати за студијски програм Струковни мастер физиотерапеут полажу пријемни испит из предмета Медицинска рехабилитација

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат постигнут на пријемном испиту. Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним струковним студијама, помножена са 4. По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова.

 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК

III ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 24. до 28. јуна од 9 до 15 сати

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије (које не морају бити оверене) следећих докумената:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Диплому о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или потврду о изједначавању стручног звања и уверење о положеним испитима (за кандидате који су завршили студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању)
 3. Пријаву на конкурс (добија се у скриптарници);
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс и  спровођење пријемног испита у износу од 6.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68, са позивом на број 03-2024).
 5. Изјава о сагласности за коришћење личних података (довија се у скриптарници школе)

Списак пријављених кандидата објављује се 28. јуна у 16 сати

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 29. јуна у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 1. јула у 10 сати
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 2. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 3. јула до 10 сати
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 4. јула од 8 до 10 сати Одлука Савета по жалби: 5. јула до 10 сати

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 5. јула у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8, 9. и 10. јула 2024

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи или оверене фотокопије истих,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024)
 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

Школарина износи 80.000,00 динара

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

-Струковни васпитач -54 самофинансирјућих студената

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: ОД 20. 06. ДО 28. 06. 2024. године (09:00 – 12:00 сати)

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА: 01. 07. 2024. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА : 05. 07. 2024. године у 15:00 сати.

Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

Услови уписа:

Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне или академске студије за образовање васпитача, вишу школу за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Број места: 54 студената

Школарина износи 70.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама,
 • дужине студирања

Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко медицинских струковних студија- Одсек васпитачких студија Крушевац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000,00 динара (на жиро рачун Академије 8400000002106666-68, Позив на број: 04-742121)

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у Студентској служби Академије васпитачко медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија Крушевац или на сајту Одсека.

Школарина износи 70.000,00 динара

 

ОДСЕК ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА АЛЕКСИНАЦ

 

Мастер струковни васпитач (75 самофинансирајућих студената).

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: ОД 20. 06. ДО 28. 06. 2024. године (09.00 – 13.00 сати)

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА: 01. 07. 2024. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА : 05. 07. 2024. године до 15.00 сати.

Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

Услови уписа:

Право на упис имају кандидати који су завршили основне струковне или академске студије за образовање васпитача, вишу школу за образовање васпитача, кандидати који су завршили друге студије из поља друштвено-хуманистичких наука и завршетком студија остварили најмање 180 ЕСПБ.

Број места: 75 студената

Школарина износи 72.000,00 динара.

Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним струковним студијама, дужине студирања

Уз пријаву која се добија у Академији васпитачко медицинских струковних студија- Одсек васпитачких студија Алексинац кандидат прилаже:

 • фотокопију дипломе и фотокопију додатка дипломе (оригинали на увид),
 • уверење о завршеним основним струковним студијама (оригинали на увид),
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних (оригинал),
 • фотокопија личне карте, ако је са чипом онда одштампана очитана лична карта,
 • доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 6.000 динара на жиро рачун Академије 8400000002106666-68, Позив на број: 742321-А.

Упис примљених кандидата биће накнадно објављен.

Детаљније информације о условима уписа могу се добити у студентској служби Академије васпитачко-медицинских струковних студија – Одсек васпитачких студија Алексинац.

Школарина износи 72.000,00 динара.