O akademiji

О Академији

Академија васпитачко-медицинских струковних студија основана је одлуком Владе Републике Србије 04. априла 2019. године спајaњем Високе школе струковних студија за васпитаче Крушевац, Високе медицинске школе струковних студија Ћуприја и Високе школе за васпитаче струковних студија Алексинац. Седиште Академије је у Крушевцу. Академија је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни, примењено-истраживачки и стручни рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања. Академија је установа која обавља делатност високог образовања кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија, из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља: Друштвено-хуманистичке науке и Медицинске науке. У Акдемији се школује више од две хиљаде студената на сва три Одсека (Крушевац, Ћуприја, Алексинац) у оквиру једанаест образовних профила и запослено је 170 наставника и сарадника. Академија је учесник/партнер бројних међународних пројеката и организација, као и организатор међународних, домаћих стручних, научних скупова и конференција, носилац је и ЕРАСМУС повеље. Изавач је два стручна часописа и то: Синтезе – научно-стручни часопис за педагошке науке, књижевности и културу; Понс – медицински часопис.

Мисија Академије

Мисија Академије васпитачко-медицинских струковних студија је преношење вредности, знања и вештина потребних студентима за дугорочан успех у васпитачко-здравственој делатности. Знање и пракса које студенти стичу у оквиру основних студија и које ће стећи на будућим мастер струковним студијама, усмерена је ка унапређивању теорије и праксе предшколског васпитања и образовања, промoцији здравља појединаца и заједнице, неговању етичких начела и унапређењу васпитачко-медицинске праксе.

Визија Академије

Визија Академије васпитачко-медицинских струковних студија је да постане водећа међународно акредитованa Академија за образовање професионалног васпитачког кадра, медицинских сестара и осталих здравствених радника, који ће моћи да обављају послове са високо стручним практичним искуством у предшколским и здравственим установама; као и да повећа и обогаћује свој фонд знања, промовише високoетичке моралне вредности пословања и одговорност према запосленима и друштвеној заједници, негујући толеранцију, разумевање различитости и културу дијалога.