Позиви 2023/24

Програми мобилности

 

КОНКУРС ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У ОКВИРУ ERASMUS+ KA131

 

Конкурс је отворен до 15.06.2024. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија, са свих одсека Академије васпитачкo медицинских струковних студија у Крушевцу  (у даљем тексту АВМСС) и то за:

 

 • мобилност у сврху студирања (Student Mobility for studying – SMS) у трајању од 2 до 4 месеца током академске 2023/2024. и 2024/25. године
 • Мобилност у сврху учествовања у Blended Intensive Programs (BIP) у трајању од 5 до 30 дана (online+onsite).

 

Услови учешћа на конкурсу

На конкурс за мобилност студената расписан од стране АВМСС Крушевац могу се пријавити студенти свих нивоа студија са сва четири одсека АВМСС у Крушевцу.

Студенти завршне године студија могу потпуно равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху обављања студентске праксе, при чему реализација саме мобилности, у складу са правилима програма, може бити обављена и по завршетку студија, а најкасније у року од годину дана од датума дипломирања.

Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.

Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, неблаговремене и технички неисправне пријаве биће одбачене.

Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање или пракса на иностраној високошколској институцији или другој организацији.

Број студената којима ће АВМСС Крушевац одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности зависи од износа расположивих средстава на пројекту. Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а АВМСС ће им пружити стручну и административну подршку.

 

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (А).

Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

 1. Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (C)
 2. Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (D)
 3. Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 4. Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 5. Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 6. Уверење о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 7. Уредно попуњену, потписану и оверену Сагласност на садржај Уговора о SMS (E) или SMT (F), припремљену у консултацијама са координатором на одсеку
 8. Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност – на енглеском или на одговарајућем другом страном језику.
 9. Потписано мотивационо писмо на енглеском језику, посебно за сваки изабрани универзитет/организацију, максимално по једна страна.

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Еразмус студентске мреже (ESN Ниш) и томе слично.

Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу iro@vaspks.edu.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називима установе или организације на које се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (A). Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

 

РОК: 15.06.2024. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

 

Информације о стипендијама и друге напомене

Износи стипендија за мобилност студената у сврху студирања на универзитетима у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

 

Групација земље

Земља у којој се реализује мобилност

Износ месечне стипендије у ЕУР

Група 1 – Програмске земље са вишим трошковима живота Данска, Финска, Исланд, Ирска,

Луксембург, Шведска, Велика Британија,

 

Лихтенштајн, Норвешка

600
ГРУПА 2

Програмске земље са средње високим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија 600
ГРУПА 3

Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска, Србија 540

 

 

Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 250 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху студирања. Информације о условима и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја за пројекте мобилности одобрене наведене су на сајту Фондације Темпус

Odobreni projekti: KA1 visoko obrazovanje

 

Документацију прикупљају и прилажу студенти којима АВМСС Крушевац одобри мобилност након спроведеног поступка селекције.

Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације (H).

Путни трошкови студената нису покривени програмом. Одабрани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове.

Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима. Одабрани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

Онлајн језичка подршка (Online Linguistic Support – OLS): OLS је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и зa похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности. Одабраним студентима биће додељене лиценце за приступ OLS порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и за похађање курса одабраног језика током мобилности.

Апликација за све остале информације https://erasmusapp.eu/

 

Критеријуми за избор кандидата

 

 1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани, а онда ће бити формиране листе према приоритету на основу претходног учешћа у Еrasmus+ и другим програмима мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на АВМСС Крушевац нису остварили ни једну стипендирану мобилност. Кандидати који су већ користили неку од стипендија за мобилност чине другу листу и могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих стипендија већи од укупног броја кандидата на првој листи.
 2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања, мотивације исказане у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвенокорисних) активности кандидата.
 3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност студената из једне у другу категорију (из студирања у праксу или обрнуто) на начин да финансијску подршку добије што већи број кандидата уколико то расположива средства омогућавају.
 4. Кандидат који неоправдано одустане од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију АВМСС. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

 

Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу којег се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа АВМСС.

 

 • Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања (аритметичка средина оцена на свим положеним испитима током студирања на свим нивоима студија) креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.
 • Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.
 • Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Квалитет садржаја Уговора о учењу односно плана рада током студентске праксе, вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу броја ЕСПБ бодова које кандидат може да оствари на прихватној институцији полагањем испита из одобрених предмета, нивоа планираних активности, као и на основу могућности признавања остварених ЕСПБ бодова и других резултата на матичном одсеку (директно признавање остварених бодова или признавање додатних бодова за уписивање у додатак дипломи, коришћење резултата за израду завршног рада, итд.). Комисија може по потреби да тражи помоћ у процени квалитета Уговора о учењу и/или плана рада од матичног одсека кандидата.
 • Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног одсека и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Erasmus студентске мреже (ESN), учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације, као и на основу мишљења које Комисија по потреби може затражити од руководства одсека АВМСС у Крушевцу.

Критеријуми Бодови
Просечна оцена (10-ПО – 50) 0-50
Број одслушаних/завршених година студија:
1 година 0
2 године 1
3 године 2
4 године 3
5 година 4
6 или више година 5
Редовност студирања:
редовно (година-за-годину) 5
1 обновљена година година 3
2 пута обновљена година 1
више од 2 пута обновљена година 0
Проценат остварених ЕСПБ бодова:
Испод 50% 0
50-60% 1
60-70% 2
70-80% 3
80-90% 4
90-100% 5
Садржај Уговора о учењу и/или плана рада/истраживања 0-15
Мотивација кандидата 0-5
Познавања страног језика на коме се реализује мобилност 0-10
Ваннаставне активности 0-5

У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са одсека са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу и/или план рада/истраживања, који су активни у раду ESN мреже или се истичу неком другом активношћу.

Комисија може по потреби позвати неке од кандидата на интервју уколико процени да то може да буде од значаја за праведно рангирање.

 

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Еразмус + институционални координатор АВМСС у Крушевцу обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује председник АВМСС у Крушевцу.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их председнику.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту АВМСС у Крушевцу и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим одсецима АВМСС у Крушевцу.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту АВМСС у Крушевцу. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (iro@vaspks.edu.rs). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога председник доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси председник АВМСС у Крушевцу и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.