622216Д / 622216D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Развој и права детета
Наставник (за предавања) Томић Н. Катарина
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Студенти треба да стекну увид у историјат развоја и различитих права који се односе на дете, Студенти треба да располажу знањем о постојећим Конвенцијама, а нарочито о Конвенцији о правима детета усвојено на генералној скупштини у УН, 20.11.1989 године; Схватање креативног детинства која данас подразумева другачији живот од оног који живе одрасли ; Разумевање утицаја и ефеката средине на развој и права детета ; Схватање разлике између одраслих и деце-потреба преиспитивања односа одраслих према деци и успостављање равнотеже у њиховим односима.
Исход
предмета

По завршетку курса, студенти треба да буду способни да : анализирају разне дечије ситуације; да преузимају конкретне акције у корист дечијих права ; да правилно тумаче прописе из области дечијих права ; да правилно користе терминологију из области дечијих права ; да објасне различита понашања деце у истим ситуацијама ; да примене теоријска знања израдом разних решења, уговора, молби и сл.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам и свет детињства ; васпитање и уметност ; родитељска љубав-прва школа; време сазревања; поштовање личности детета; учење и пубертет; проблеми одрастања; дете као стваралац; правилан однос према детету; дечији отпор и његово отклањање; утицај штампе и медија на развој детета; права детета у домаћим и међународним документима.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Детињство и права детета; природна права детета; права детета у интерним документима; права детета на индентитет; Конвенција о правима детета; право на живот; најбољи интереси детета; право на опстанак и развој; заштита деце од дискреминације; поштовање мишљења детета; право на образовање, слободно време и културне активности; слобода изражавања и приступ информацијама; право детета припадника мањинске групе
Литература
1 Права детета и здравље, Југословенски центар за права детета, Београд 2000
2 Свет детињства, Нада Глигорић, КЦ, Горњи Милановац
3 Фактори развоја ученикове личности, Радољуб Игњатовић 1980
4 Права детета и међународно право, Југословенски центар за права детета, Београд 2000
5 То је право, пријатељи деце Србије, Сузан Фонтејн, Београд 1995
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Монолошка-Дијалошка(усмено излагање-разговор) ; Метода читања и писања; Илустративна и демостративна метода; Практичне методе; Радионичарска; Форум; Дебата; Проблемска метода
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 25    
семинари 20