622116Д / 622116D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Основи визуелних уметности
Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за вежбе) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Да се студент упознају са појмом визуелне уметности, њеном историјом и врстама; Да се упознају са језиком визуелне комуникације и стекну самосталност у њеној примени; Да усвоје методе естетске анализе визуелних порука и појава
Исход
предмета

Након успешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: познаје основне појмове визуелних уметности; тумачи језик визуелних уметности анализира визуелну поруку;примењује визуелни језик; демонстрира способност визуелне комуникације; демонстрира примену адекватних техника и материјала

Садржај предмета
Теоријска
настава
Визуелна уметност (историја визуелних уметности, подела, развој, мултимедија). Језик визуелне комуникације (визуелни и графички знак, основи комуникације, језик, културни образац). Визуелна порука (израда, тумачење, универзалност, циљна група) Естетика визуелне комуникације (методе, облици, примери)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Композиција (структура визуелне комуникације, порука, поетика, медиј) Ликовни елементи (линија, облик, боја, композиција, репетиција, ритам, текстура, површина..) Визуелна комуникација (визуелни знак, визуелни језик, медиј, културни код..)
Литература
1 Недељковић, С. Графичко обликовање и писмо, ЗУНС, Београд, 1998.
2 Карлаварис, Б. Ликовно васпитање за 1 разред педагошке академије, ЗУНС, Београд,1982
3 Карлаварис, Б. Ликовно васпитање за 2 разред педагошке академије, ЗУНС, Београд,1982
4 Галовић, Б. Ликовна култура, ЗУНС, Београд, 2005
5 Богдановић, К. Теорија форме, ЗУНС, Београд, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писани и практични радови студената, учење откривањем, стварање нових идеја и релација, коришћење мултимедија и интернета
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30
колоквијуми      
семинари 30