210916J / 210916J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Нега деце са основама педијатрије
Наставник (за предавања) Добричић-Чеврљаковић Д. Невенка
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Да студенти стекну основна знања о карактеристикама развоја, овладају вештинама неге и васпитања деце у јаслицама, социјалним и здравственим установама
Исход
предмета

Оспособљавање студента за континуирану и укупну физичку заштиту дететау јаслицама, социјалним и здравственим установама, третман болесне деце, као и способност да самостално креира активности деце уз давање потребне неге и васпитних инструкција

Садржај предмета
Теоријска
настава
Елементи система здравствене заштите деце . Природна и вештачка исхрана, нормалан раст и развој, нега детета, дејство особених физичких, социјалних и културних услова у којима дете започиње живот
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Јединство здравствене неге и васпитног рада –параметри раста и развоја, третман детета у оспиталним условима, игра као посебна активност значајна за рани развој детета, обука родитеља у контроли неге здравог и болесног детета у кућним условима
Литература
1 Маринковић Љ.: Здравствена нега у педијатрији; Г.А.Д. Београд, 2007
2 Перишић В.,Јанковић Б.: Педијатрија,Уџбеник за студенте медицине ;Медицински факултет Београд 2010
3  
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, презентације, консултације, коришћење домаће и стране литературе, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
5 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 40
колоквијуми 20    
семинари 15