621816П / 621816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Педагошка документација
Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са основном педагошком документацијом у предшколској установи, њеном сврхом и значајем за васпитаче, децу и родитеље; Упознавање студената са поступцима за посматрање дечјег понашања и праћење развоја, изворима и начинима прикупљања података о деци и регистровања запаженог о дечијем развоју и понашању; Развијање способности студената за вођење педагошке документације и вештина потребних за планирање, рефлексију, евалуацију и самоевалуацију рада на основу документације. Упознавање студената са Конвенцијом о правима детета и законском регулативом у области предшколског васпитања и образовања.
Исход
предмета

Након завршеног курса студенти би требало да: Тумаче и резимирају основне ставке из Конвенције о правима детета и законске регулативе у области предшколског васпитања и образовања; Објашњавају основне критеријуме везане за начин вођења педагошке документације и изводе закључке о њеној сврси и значају за васпитаче, децу и родитеље; Описују могућности и начине прикупљања података о деци и регистровања запаженог о дечијем развоју и понашању;Примењују поступке за посматрање дечјег понашања и праћење развоја кроз израђивање портфолија и анализирају податке и прилоге из портфолија приликом давања мишљења о деци; Критички анализирају начин на који је уређена и на који се води Књига рада васпитача: документација о планирању и програмирању васпитно-образовног рада и неге деце (годишње, месечно и дневно планирање), о сарадњи са родитељима, друштвеном заједницом и основном школом, о стручном усавршавању и професионом развоју; Умеју да примењују инструменте за праћење и (само)евалуацију рада у прешколској установи.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Конвенција о правима детета; Закон о предшколском васпитању и образовању и Закон о друштвеној бризи о деци. Сврха и значај педагошке документације: за планирање и програмирање васпитно-образовног рада, за евалуацију и самоевалуацију; Инструменти за евалуацију и самоевалуацију рада; Поступци за посматрање дечјег понашања и праћење индивидуалног развоја; Извори и начини прикупљања података о деци; Портфолио; Поверљивост података о деци; Књига рада васпитача; Евиденција сарадње са породицом, друштвеном заједницом и основном школом. Евиденција стручног усавршавања и професионалног развоја васпитача.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Анализа основних ставки Конвенције о правима детета; Анализа законске регулативе у области васпитања и образовања; Документација установе и начин вођења документације; Сврха и значај документације за васпитаче, децу и родитеље; Поступци за посматрање дечјег понашања и праћење развоја; Извори података о деци (цртежи, радови, фотографије, аудио и видео записи), начини прикупљања података о деци и регистровање запаженог о дечијем развоју и понашању; Инструменти за праћење развоја и евалуацију постигнућа деце (евиденционе и чек листе, скале процене, протоколи систематског посматрања). Инструменти за евалуацију и самоевалуацију рада. Поверљивост података о деци; Евиденција сарадње са породицом, друштвеном заједницом и основном школом. Евиденција стручног усавршавања и професионалног развоја васпитача. Групна критичка рефлексија уз фото и/или видео документацију; Реализација протокола праћења активности у вртићу; Презентација групних пројеката – израда портфолија.
Литература
1 Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Sl.glasnik RS br. 18/2010.
2 Pravilnik o opštim osnovama predškolskog programa (2006): (str. 14-18; 50-58;70-74.)
3 Kamenov, E. (2006). Vaspitno-obrazovni rad u dečjem vrtiću. Novi Sad: Dragon. (str.170-244)
4 Bennett, M., Madigan, I., Radulović, L. & Miškeljin, L. (2013). Vodič za samovrednovanje u predškolskim ustanovama. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
5 "Vučković Šahović, N (Ur.). (2011). Prava deteta u međunarodnim dokumentima. Zaštitnik građana; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Beograd: Radunić. "
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Метода писања – метода писмених радова; Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (едукативне радионице); Методе практичних радова; Метода истраживачких радова - Пројект метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит 50
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми      
семинари 20