622016J / 622016J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Говорне игре
Наставник (за предавања) Весна Б. Тодоров
Наставник/сарадник (за вежбе) Весна Б. Тодоров
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Студент треба да буде упознат са елементарним говорним играма за децу најмлађег узраста; треба да стекне знања о спонтаним говорним играма детета; треба да буде оспособљен за једноставан и правилан говор; треба да зна да допринесе развијању квалитетних комуникативних вештина код деце најмлађег узраста; треба да овлада функционалним и симболичким играма; треба да буде оспособљен да континуирано зна да створи и негује пожељну емоционалну и социјалну климу.
Исход
предмета

Студенти су упознати са елементарним говорним играма за децу најмлађег узраста и стекли су знања о спонтаним говрним играма детета; знају да практикују методичке стратегије и поступке којима се поспешује активно учешће деце на вербалном и невербалном плану; иницирају игре у којима долази до развоја говора деце; учествују у реализацији задатака који воде развоју говора; са успехом сарађују и учествују у размени као партнери, модели, процењивачи и тумачи дечјих вербалних исказа; организују педагошке ситуације у којима пружају деци могућност да говоре појединачно, али и да врше размене унутар различитих група (парови деце, тријаде, групе са већим бројем деце и сл.).

Садржај предмета
Теоријска
настава
Социјални карактер говора; Важност практично-ситуационе комуникације за појаву првих речи и вербална активност; Говорне игре за децу најмлађег узраста; Комуникативна и игровна постигнућа; Играње, креирање, истраживање сопствених моћи говора и језика; Развој и неговање игровног понашања као једног од начина развоја говора и вештине комуницирања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Предлози активности и радионица за рад на развоју говора, којима студенти, будући васпитачи, могу обогатити своје васпитно деловање. Активности су тематски разнолике, а акценат је углавном стављен на успостављање доброг контакта са дететом и децом и на развој игровног понашања.
Литература
1 Марјановић, А. и сар. (1990): Дечје језичке игре. Београд.Сарајево: Завод за уџбенике и наставн средства-Свјетлост.
2 Ивановић, Р. (1997): Говорне радионице. Београд: Алтера.
3 Ивановић, Р. (2003): Разменом до речи. Београд: Алтера.
4 Група аутора (2009): Корак по корак 1. Београд: Креативни центар.
5 Каменов, Е. (2010): Ризница игара (игре из свих времена, за сваку прилику). Нови Сад: Драгон.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Савремене наставне методе. Интерактивно учење. Презентације. Активне студентске радионице.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 20+20 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари