120416П / 120416P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Развојна и корективна гимнастика
Наставник (за предавања) Марија М. Ђорђевић
Наставник/сарадник (за вежбе) Марија М. Ђорђевић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са значајем и утицајем развојне и корективне гимнастике на телесни статус. Упознавање студената са телесним статусом предшколског детета. Оспособљавање студената за самосталну дијагностику постуралног статуса предшколског детета. Развијање умења и вештина за самосталну примену програма превентивног и корективног вежбања.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да буду способни да: -објасне значај утицаја и ефеката развојне и корективне гимнастике на телесни статус предшколског детета; -дефинишу телесни статус предшколског детета; -самостално идентификују и описују функционалне деформитете кичменог стуба, грудног коша, ногу и стопала; -познају различите форме програмираног вежбања у циљу превенције и корекције; -самостално конструишу одговарајуће комплексе вежбања у циљу превенције и корекције -самостално примењују одговарајуће комплексе вежбањау циљу превенције и корекције.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Корективна гимнастика – предмет, циљ и задаци. Кинезитерапија – предемт, циљ и задаци. Принципи корективне гимнастике. Покрет као основно средство и његове карактеристике. Кичмени стуб -кривине, зглобови, покрети. Држање тела и одступања од нормалног става. Средства корективне гимнастике. Методе оцењивања држања тела. Анатомија кичменог стуба. Деформитети кичмеог стуба – кифоза, лордоза, сколиоза. Деформитети ногу и стопала. Деформитети грудног коша. Примена физичких вежби у циљу превенције и лечења. Катактер вежби. Почетни положај и дозирање вежби. Методе примене вежби у сврху превенције и корекције.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Методе прегледа држања тела. Оцењивања држања тела. Одступања од нормалног става. Облици поремећаја. Примена покрета у превенцији лоших држања тела и телесних деформитета. Корективне вежбе за деформитете кичменог стуба. Лордоза, вежбе за отклањање лордозе. Кифоза, вежбе за отклањање лордозе. Сколиоза, вежбе за отклањање сколиозе. Корективне вежбе за деформитете ногу. Корективне вежбе за деформитете стопала. Покретне игре које се користе у превенцији и корекцији телесних деформитета.
Литература
1 Живковић, Д. (1998). Теорија и методика корективне гимнастике. Ниш: Филозофски факултет у Нишу.
2 Миленковић, С. (2007). Корективна гимнастика: теорија и вежбе. Ниш: СИА.
3 Котуровић, Љ. (1988). Корективна гимнастика. Београд: НИП Парнизан, Београд.
4 Улић, Д. (1997). Основе кинезитерапије. Нови Сад: СИА
5 Живковић, Д. (2009). Основе кинезиологије са елементима клиничке кинезиологије. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби за самостални рад, менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијуми 30 практични део испита 20
семинари 10