613316J / 613316J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Исхрана и дијететика деце јасленог узраста
Наставник (за предавања) Добричић-Чеврљаковић Д. Невенка
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Стицање знања о значају исхране за правилан раст и развој детета као и у очувању његовог здравља; упознавање са основним појмовима о хранљивим материјама, хранљивим намирницама и потребама људи за њима; развијање свести о улози васпитача у васпитној функцији здравог начина живота; оспособљавање студената да процене исхрану и стање ухрањености деце у јаслицама, социјалним и здравственим установама; указивање на значај планирања, организовања и начина исхране деце у формирању навика правилне исхране код деце у јаслицама, социјалним и здравственим установама;
Исход
предмета

По одслушаном курсу и положеном испиту од студента се очекује да: дефинише основне појмове о хранљивим материјама, намирницама и храни; разуме значај исхране за правилан раст и развој детета и његово здравље; примени знање о принципима правилне исхране као васпитне и превентивне мере у професионалном раду и животу; анализира модел јеловника у складу са енергетским и нутритивним потребама деце према узрасту; планира и организује исхрану са циљем формирања здравих навика код деце; препозна и спречи настанак болести изазваних храном;

Садржај предмета
Теоријска
настава
Дефиниција хране и њен утицај на здравље; Хранљиве материје (нутријенти);Намирнице, животне; Енергетски аспекти хране и намирница; Основне функције хране; Препоруке за правилну исхрану; Исхрана различитих група становништва; Исхрана и масовне незаразне болести; Значај исхране за раст и развој деце у јаслицама, социјалним и здравственим установама; Основни појмови о исхрани деце: дневне енергетске потребе дечјег организма, избор намирница и хранљивих материја зависно од узраста детета; Дијететске намирнице: формуле за одојчад, дечја храна; Основна начела припремања хране и оброка у исхрани деце; Улога васпитача у формирању навика правилне исхране:техника храњења, врста хране, време оброка, распоред уноса воде;
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Животне намирнице:карактеристике; Одређивање стања ухрањености; Антропометријска мерења; Анкета исхране; Израчунавање енергетских вредности састава појединих намирница; Коришћење интернет база; Анализа формула и хране за децу, састав, декларација; Дијететски суплементи: процена садржаја минерала, витамина; Хигијенска исправност воде за пиће; Контрола здравствене исправности намирница и дијететских производа; Закон о храни; Техника храњења (бочицом, кашичицом); Припрема оброка, детета и прибора за храњење; Анализа модела јеловника у складу са енергетским и нутритивним потребама деце према узрасту;
Литература
1 Станимировић С., Броматологија, Фармацеутски факултет универзитета у Београду, Београд, 1988
2 Мирић М., Шобајић Ш., Здравствена исправност намирница, Завод за издавање уџбеника, београд, 2002
3 Степановић Р., Исхрана у педијатрији, Савремена администрација, Београд, 1991
4 Николић М., Дијететика, WUS Аустриа, Медицински факултет, Ниш, 2008
5 Филиповић Д., Исхрана здраве и болесне деце, Наука, Београд, 2000
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, презентације, консултације, коришћење домаће и стране литературе, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
2 писмени испит 50
практична настава 12 усмени испит  
колоквијуми 20    
семинари 2x8=16