621716П / 621716P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Рад са даровитима
Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић
Наставник/сарадник (за вежбе) Тамара С. Ђорђевић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са савременим концепцијама у проучавању даровитости, креативности и талената код деце. Oспособљавање за препознавање даровитости на предшколском и школском узрасту и адекватан рад са даровитом децом. Упознавање студената са структуром и доменима даровитости. Представљање основних педагошких стратегија у подстицању даровитости и креативности деце. Развијање мотивације за рад са даровитом и талентованом децом. Оспособљавање студената за уочавање и модификовање фактора који могу негативно утицати на развој даровитости, креативности и талената код деце.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да: -познају и самостално користе методе и технике ране педагошке дијагностике даровитости; - поседују вештине уочавања раних знакова даровитости код деце; - препознају структуру и појавне облике интелектуалне, уметничке и психомоторне даровитости; - самостално израђују прилагођена васпитно-образовна средства за стимулацију развоја даровите деце; -поседују вештине самосталног креирања флексибилних и креативних методичких приступа у раду са даровитом децом у васпитној групи; - буду оспособљени за тимски рад и сарадњу са релевантним стручњацима у васпитној установи и ван ње, као и са родитељима даровите деце.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам даровитости, дефиниција и терминологија. Савремене концепције даровитости. Интелигенција и способности. Структура и домени даровитости. Рана идентификација даровитости. Социјалне и емоционалне потребе даровите деце. Педагошке стратегије подстицања даровитости. Метакогниција и њен значај у проучавању даровитости. Породица као фактор подстицања даровитости. Тимски рад у откривању и подстицању даровитости. Развијање креативности код деце предшколског узраста. Даровитост и мотивација. Даровитост и подбацивање. Рани развој моторике и даровитост. Васпитно-образовни рад са даровитом децом.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Однос према даровитости у различитим културама и епохама. Рад Термана, Таненбаума, Стернберга и Гарднера - критички осврт. Теорије интелигенције - практичне импликације. Концепт вишеструких способности и његов значај за васпитни рад. Методе ране педагошке дијагностике даровитости - скале процене, чек-листе, тестови. Даровитост као стигма - социјално одбацивање и емоционални проблеми даровите деце. Методе и технике подстицања уметничке, језичке, моторичке и опште интелектуалне даровитости деце предшколског узраста. Развијање метакогнитивних стратегија код предшколске деце. Улога родитеља у препознавању и подстицању даровитости код деце. Чланови стручног тима за препознавање и подстицање даровитости - улоге и модели сарадње. Структура и развој дивергентног мишљења код деце - практичне импликације за развој креативности у различитим сферама активности. Развој унутрашње мотивације, усмерености и истрајности код деце. Фактори подбацивања даровитог детета - лични и социјални. Значај раног моторног развоја за предикцију потенцијалне даровитости. Индивидуализација рада и диференцијација захтева, методе акцелерације и обогаћивања васпитно-образовног рада у вртићу.
Литература
1 Гојков, Г. Рана идентификација даровитости. Вршац: ВШОВ, 2002.
2 Гојков, Г. Дидактика даровитих. Вршац: ВШОВ, 2008.
3 Алтарас, А. Даровитост и подбацивање. Београд: Институт за психологију, 2006.
4 Цветковић-Лај, Ј. Ја хоћу и могу више. Загреб: Алинеа, 2002.
5 Максић, С. Како рпепознати даровитог ученика. Београд: Институт за педагошка истраживања, 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо истраживање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 15