613316Д / 613316D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Организација културних активности у дому
Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Студенти треба да стекну општа знања о организацији, дифузији културних активности у дому.-оспособљавање студената за припремање приредби,пригодних манифестација,обележавање значајних датума и празника.
Исход
предмета

Након положеног испита студенти су оспособљени да:-раде на медијској промоцији дома;-организују приредбе;-припреме свечаност,јавни наступ;-организују изложбу,концерт;-организују трибину,ексурзију,-организују културна збивања унутар дома;-буду организатори културног живота дома и тиме усмеравају и утичу на садржај живота у дому.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Развој културних институција ; Култура и слободно време деце и младих; Културне потребе и интересовања деце и младих.Музички менаџмент:облици музичког живота у дому;Дифузија дела визуелних уметности-изложбе;Модели пројеката у култури;Сценски пројекти:представа,приредба и концерт;Трибина-пројекти дифузије културе,манифестације,фестивали,сајмови,културна акција.Анимациони пројекти-стваралачке радионице.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) организовање пројеката-од идеје до реализације (плакат,позивница,програм)
Литература
1 Драгићевић-Шешић, Миленa; Стојковић,Бранимир: Кultura, менаџмент, анимација, маркетинг, CLIO, Beograd, 2011
2 Janićijević,Nebojša: Orrganizaciona kultura, Ulixes, Novi Sad, 1997
3 Маслов,Абрахам: Мотивација и личност, Нолит, Београд,1982
4 Семприни,Андреа: Мултикултурализам, CLIO, Београд, 1999
5 Маркетинг у уметности, зборник, Институт за позориште, филм, радио и телевизију, Факултет драмских уметности, Београд, 1993
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
демонстративна,интерактивна,радионачарска
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 20