613816П / 613816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Инклузивно васпитање и образовање
Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић
Наставник/сарадник (за вежбе) Ивана П. Петровић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са основним принципима и факторима инклузивног васпитања и образовања. Представљање методичких решења у организовању додатне професионалне подршке развоју, социјалној и емоционалној интеграцији деце са сметњама у развоју у инклузивној васпитној групи. Упознавање студената са различитим врстама развојних ометености, као и основним дијагностичким и рехабилитационим приступима. Оспособљавање студената за имплементацију инклузивних програма у раду са децом са различитим врстама развојних сметњи. Стицање знања о начинима и методама индивидуализације и диференцијације васпитно-образовних приступа у контексту реализације инклузивног програма рада. Развијање мотивације за рад са децом са сметњама у развоју.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да буду способни да: -препознају значај инклузивног васпитања и образовања за свеукупан развој ометеног детета.; - самостално идентификују и разликују врсту и ниво ометености код детета; - познају задужења, улогу и одговорности васпитача као члана стручног тима за инклузивни процес у предшколској групи; - буду оспособљени да израде педагошки профил ометеног детета и одреде приоритетне области инклузивног рада; - поседују вештине израде Индивидуалног образовног плана; - поседују вештине неопходне за успешну сарадњу са родитељима ометеног детета као члановима инклузивног тима.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Рана дијагностика и рехабилитација развојних сметњи. Појмови интеграције и инклузије. Историјски развој инклузивне васпитно-образовне политике и праксе. Међународни и домаћи правни документи као основ инклузивне едукације. Материјално технички, кадровски и организациони услови за спровођење инклузије. Процена способности и развојног нивоа ометеног детета. Индивидуализација рада и диференцијација захтева у инклузивној васпитној групи. Индивидуални образовни план. Стручни тим за инклузију - састав, улоге и сарадња. Материјалне, организационе и психолошке препреке инклузивном процесу. Користи од инклузивног васпитања и образовања за децу просечног развоја, ометену децу и њихове родитеље. Улога васпитача у креирању и евалуацији индивидуалних програма обучавања. Израда и адаптација функционалног дидактичког материјала и коришћење посебних помагала и средстава асистивних технологија у инклузивном процесу. Развој недискриминативних ставова према деци са сметњама у развоју. Сарадња са родитељима ометене деце током процеса инклузивног васпитања и образовања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Препознавање врсте и степена ометености детета као основе креирања инклузивног приступа. Упоређивање интегративног и инклузивног приступа - критички осврт. Анализа обухвата ометене деце инклузивним васпитањем и приоритета у развоју инклузивне политике и праксе. Анализа услова који потпомажу/отежавају инклузију. Компетенције васпитача у инклузивном процесу - мере за побољшање. Асистивне технологије у инклузивном конетксту. Прилагођавање метода, средстава и техника рада специфичностима сметњи код деце. Израда педагошког профила ометеног детета. Израда индивиуалног образовног плана. Технике евалуације исхода инклузивног васпитања ослањањем на мерљиве циљеве. Компетенције и задужења васпитача као члана тима за инклузију. Модификовање негативних ставова према деци са сметњама у развоју и развијање недискриминативне климе у васпитној групи. Континуирана едукација васпитача у погледу рада са децом са сметњама у развоју. Развијање стимулативних програма у односу на потребе и могућности деце. Радионичарски приступ у инклузивној групи.
Литература
1 Бројчин, Б. Инклузивна едукација. Београд: ФАСПЕР, 2013.
2 Сретенов, Д. Креирање инклузивног вртића. Београд: Друштво психолога Србије, 2008.
3 Даниелс, Е. Р., Стафорд, К. Интеграција деце са посебним потребама. Београд: Центар за интерактивну педагогију, 2001.
4 Стојић, Т., Радивојевић, Д., Јеротијевић, М. и сар. Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе. Београд: Фонд за отворено друштво, 2007.
5 Сузић, Н. Увод у инклузију. Бања Лука: ХБС, 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо (есеји, тема).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 15