412216Д / 412216D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Елементарне игре
Наставник (за предавања) Марковић Б. Милослав
Наставник/сарадник (за вежбе) Марковић Б. Милослав
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са улогом и значајем елементарне игре као форме рада у физичком васпитању деце. Стицање знања о начинима примене и методама рада приликом споровођења елементарних игра са децом различитог узраста. Оспособљавање студената за самостално планирање, организацију и реализацију елементарних игара користећи различите материјално-просторне услова за рад, као и амбијентално окружење.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да: -дефинишу и објасне улогу и значај елементарних игара; -самостално планирају и примењују елеменатне игре у раду са децом различитог узраста; -адекватно користе простор и различите амбијенте са примереним реквизитима; -правилно примењују методе тренажног оптерећења; -успешно процењују ефекте реализованих активности на телесни и моторички статус деце.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Дефиниција игре у различитим друштвено-економским формацијама. Развој игре у различитим друштвено-економским формацијама. Средства и реквизити за игру у различитим друштвено-економским формацијама. Примена различитих метода рада у реализацији дечије игре. Подела дечијих игара. Игре у односу на амбијент. Елементарне игре у води и на снегу. Кооперативне и компетитивне игре. Игре за развој моторичких способности (брзина, снага, издржљивост, равнотежа, координација, прецизност, покретљивост, спретност и окретност).
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Игре у сали, игре на ливади, игре на справама, игре у пару, игре у групи, игре са различитим реквизитима (лопта, вијача, обруч, чуњ, падобрани, коцке, ластиш и др.).
Литература
1 Нишавић, М. (1964). Игре у физичкој култури. Београд:Спортска књига.
2 Томић, Д. (1968). Елементарне игре. Београд: НИП „Партизан“.
3 Сикимић, Љ. (2003). Дечје игре некад и сад. Београд: Креативни центар.
4 Dienstmann, R. (2013). Игре за моторичко учење. Београд: DATA STATUS.
5 Јотов, Н. (2013). Беле и зелене школе. Београд: Асоцијација „Спорт за све“.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, практична настава – метод показивања – демонстрације и посматрања (показивање по правилном редоследу основних момената и детаља; прво у целини; употреба разних помоћних средстава: слика, цртежа и сл.; метод живе речи (излагање, описивање и објашњавање); метод имитације и драматизације (имитација птице у лету, мачке, зечева – драматизација догађаја или свакодневних радова помоћу телесних покрета) и метод практичног вежбања (синтетичка метода, аналитичка метода и комплексна метода).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20