211016П / 211016P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Педагошка психологија
Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица
Наставник/сарадник (за вежбе) Рилак Д. Лидија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје базични фонд појмова и информација као што су:учење, памћење и заборављање,ретроактивна инхибиција, трансфер учења и сл.; 2. Стекну увид у савремене теорије учења и њихове импликације у пракси; 3. Спознају учење као континуирани процес; 4. Изграде позитивне стратегије и методе активног, интерактивног и кооперативног учења; 5. Науче да решавају проблеме мотивације деце за рад и учење, развијајући унутрашњу мотивацију; 6. Усвоје елементарне методолошке и методичке принципе и технике неопходне за истраживачки и евалуаторски рад у области педагошке психологије.
Исход
предмета

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду способни да: 1. Дефинишу основне теоријско-методолошке оријентације у педагошкој психологији, 2. Изводе и примењују решења на основу познавања учења и мотивационих процеса; 3. Креирају подстицајну средину за учење у којој деца могу да бирају, доносе одлуке, показују иницијативу и самосталност у раду; 4. Анализирају утицај биолошких, социјалних, психолошких и културолошких чиниоца на учење; 5. Ефектно презентују достигнућа савремене педагошке психологије и струке васпитача;6. Показују способност процењивања и тумачења тестовних задатака.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Педагошка психологија као научна дисциплина.Предмет и задаци педагошке психологије.Појам и облици учења. Учење и когнитивни развој.Однос учења и сазревања. Активност индивидуе. Игра и учење. Значај раног учења.Говор у функцији развоја способности за учење.Индивидуалне разлике у учењу.Вештине мотивације и самоотивације. Како се носити са успехом и неуспехом. Савремени когнитивни приступи учењу.Метакогниција и саморегулисано учење.Улога васпитача у мотивацији за учење.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Научни статус појмова у психологији учења; Конструктивизам и конструисање знања;Фактори који утичу на процес учења; Еколошки аспект и значај срединских услова. Методе активног учења.Емоције , мотивација и учење. Подстицајни програми (Учионица добре воље, Самопоштовање, Дечја права, Чувари осмеха, Умеће одрастања итд.);Учење путем медија; Учење деце са посебним потребама. Даровита деца.
Литература
1 Пешић М. (1985): Мотивација предшколске деце за учење, Београд, Завод за уджбенике и наставна средства
2 Вучић Л. (2006): Педагошка психологија , Београд, ЦПП
3 Ивић И. И сар. (2002), Активно учење 2, Београд УНИЦЕФ и Институт за педагогију
4 Павличевић С.и Томић И. (2008):Програмирано учење и е-learning у образовању васпитача, Личност , професија и образовање, III Међународна конференција "Дани примењене психологије ", Ниш, Филозофски факултет
5 Vasta R., Haith M., Miller, S.A. (2005):Дечја психологија, Јастребарско, Наклада Слап,(одабрана поглавља)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Интеративна предавања и вежбе, навођење примера из праксе, дискусионе групе, радионице, Пројекти, Семинарски радови, активне и интерактивне методе наставе, тимски рад, рад у малим групама, презентације резултата рада, практична разрада подстицајних програма.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 15