613716П / 613716P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Педагошко истраживање
Наставник (за предавања) Липовац М. Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
оспособљавање студената за разумевање функције и значаја систематског праћења и анализе процеса и извођења резултата васпитно-образовног рада; развијање вештина потребних за примену методолошких и методичких знања у решавању практичних питања; оспособљавање студената за извођење и анализу акционих истраживања потребних за изради завршног рада.
Исход
предмета

Конструисати истраживачке инструменте; Објаснити важност истраживачког пројекта за праксу; Израдити скицу и нацрт истраживачког пројекта; ; Применити нацрт пројекта у пракси;Анализирати резултате истраживања; Користити научну литературу.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам методологије истраживања; Карактеристике педагошког сазнања; Етапе педагошког истраживања; Избор проблема истраживања;Методе истраживања; Инструменти и технике истраживања;Карактеристике инструмената истраживања; Истраживачки пројекат;Врсте узорака истраживања;Хипотезе у истраживању; Компаративна и историска истраживања; Основни појмови педагошке статистике
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) коришћење научне литературе; израда пројекта и скице истраживања; израда инструмената истраживања; узорак истраживања; ток истраживања; акционо истраживање на терену; анализа података добијених истраживањем; анализа истраживачког рада у пракси; место и улога васпитача у истраживању; предлог скице завршног рада
Литература
1 Гојков, Круљ, Кундачина (2005). Лексикон педагошке методологије. Београд : СПДС
2 Банђур, Поткоњак (1999). Методологија педагогије. Београд : СПДС
3 Баковљев, М. (2001). Основи методологије педагошких истраживања. Београд : Учитељски факултет.
4 Баковљев, М. (2001). Статистика у педагошким истраживањима Београд : Научна књига.
5 Пешић, М.(1998). Педагогија у акцији.Београд : филозофски факултет.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; предавачке, кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада у изради и реализацији истраживачког пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 10    
семинари 40