613016Д / 613016D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Превенција поремећаја у понашању
Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић
Наставник/сарадник (за вежбе) Тамара С. Ђорђевић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Стицање знања о узроцима, врстама и последицама поремећаја понашања код деце и младих. Упознавање студената са индивидуалним и социјалним факторима ризика за сметње понашања и прилагођавања. Овладавање знањима и вештинама неопходним за планирање и програмирање превентивних и васпитно-корективних активности. Упознавање са улогом и значајем васпитача у превенцији и корекцији поремећаја у понашању. Представљање различитих рехабилитационо-корективних метода и приступа. Оспособљавање за рад са породицом и широм социјалном средином у превенцији и корекцији поремећаја у понашању код деце и младих.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да: - буду оспособљени да самостално идентификују децу и младе са сметњама у понашању; - поседују знања и вештине неопходне за препознавање врсте и тежине поремећаја понашања у појединачним случајевима; - самостално препознају персоналне и социјалне ризико факторе за поремећаје понашања; - примењују основне технике превентивног деловања у васпитној установи; - познају и самостално примењују методе саветодавног рада са децом и породицама; - поседују вештине и буду мотивисани за сарадњу са релевантним институцијама и појединцима у процесу превенције поремећаја у понашању код деце и младих.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Класификација, етиологија и епидемиологија поремећаја у понашању. Агресивно понашање. Антисоцијално понашање. Васпитна запуштеност. Психопатско понашање. Породични, вршњачки, психолошки и биолошки чиниоци поремећаја у понашању. Третман поремећаја у понашању. Превентивне и васпитно-корективне активности. Мултимодални терапијски приступи. Фармакотерапија. Психотерапија. Когнитивно-бихејвиорална терапија. Рад са породицом детета са сметњама у понашању. Значај васпитно-образовних институција у превенцији и третману поремећаја у понашању. Шири друштвени контекст, културолошки чиниоци и превенција поремећаја понашања.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Идентификовање индивидуалних и социјалних ризико фактора за поремећаје у понашању и прилагођавању - скрининг методе. Селективна и индикована превенција. Технике неговања и промовисања позитивних аспеката менталног здравља као метод превенције поремећаја понашања. Семинари за децу и младе као вид превенције маладаптивног понашања. Едукативни курсеви за децу и младе. Институционални програми превенције насиља. Радионичарски рад са децом и младима са сметњама понашања и прилагођавања. Значај спорта и рекреације у превенцији поремећаја у понашању. Рад са породицом детета са поремећајем понашања. Директивно и недирективно саветовање деце и породица. Превентивно деловање у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу. Развијање позитивних бихејвиоралних стратегија. Тренинг животних вештина. Тренинг програми за родитеље, васпитаче и наставнике. Партнерство породице и едукативних институција.
Литература
1 Пејовић-Милованчевић, М. Поремећаји понашања деце и омладине - морални и психопатолошки аспекти. Београд: Задужбина Андрејевић, 2001.
2 Тадић, Н. Психијатрија детињства и младости. Београд: Научна КМД, 2009.
3 Шпадијер-Ђинић, Ј. Социјална патологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1988.
4 Милосављевић, М. Девијације и друштво. Београд: Драганић, 2003.
5 Срна, Ј. Насиље. Београд: Жарко Албуљ, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо (есеји, тема).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 15