613216Д / 613216D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Педагошко-саветодавни рад
Наставник (за предавања) Липовац М. Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са принципима, функцијама, потребом и значајем саветодавног рада у школи.Стицање основних знања о принципима, методама и фазама саветодавног разговора. Развијање капацитета за тимски рад са актерима васпитно-образовног процеса, позитивног професионалног става у односу на подручја и актере васпитно-образовног процеса.
Исход
предмета

Организовање и демонстрирање плана за реализацију саветодавног рада, упоређивањеи класификовање ученичких досијеа, индивидуалних планова рада и листи праћења.Компоновање вештина тимског рада и заједничког решавања специфичних проблема са осталим члановима стручног тима, пројектовање педагошко-инструктивног рада са наставницима, родитељима и другим актерима васпитног процеса.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Теоријска настава 1. Саветодавни васпитни рад у светлу школске организације; 2. Појам и карактеристике школског саветовања; 3. Принципи саветодавног рада; 4. Функције саветодавне службе у школи и њихова развојна улога; 5. Битни услови за успешан почетак саветодавног рада; 6. Ток и фазе саветодавног разговора; 7. Методе саветодавног разговора; 8. Различити облици саветодавног рада (Рад са појединцем и групом, Групни саветодавни рад, Индивидуални саветодавни рад); 9. Специфичности саветодавног рада у периоду раног детињства, основношколског и средњошколског узраста; 10. Тимски рад и саветовање у школи, заједничко решавање проблемских ситуација; 11. Саветодавни рад са ученицима; 12. Саветодавни рад са родитељима и наставницима; 13. Планирање, програмирање и вредновање школског саветодавног рада; 14. Проблеми који се могу јавити у току саветодавног рада; 15. Вођење документације о педагошком саветодавном раду (индивидуални планови, листе праћења и сл.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Практична настава Садржаји предмета реализују се на вежбема на принципима интерактивног приступа, кроз тимски рад студената, игре улога, дискусије, презентације индивидуалних и групних радова и кроз практичан рад студената у васпитно-образовној институцији.
Литература
1 Мандић, П. (1986): Савјетодавни васпитни рад, Сарајево.
2 Јанковић, Ј. (1997): Савјетовање – недирективни приступ. Загреб: Алинеа.
3 Сузић, Н..(2005): Педагогија за XXI век. Бања Лука.
4 Cowley, S. (2006): Tajne uspješnog rada u razredu. Zagreb: Školska knjiga.
5 Илић, М., Бранковић, Д. (2004). Општа педагогија. Бања Лука : Филозофски факултет.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; методе вежбања, асоцијативно учење, интерактивна настава са елементима респонсибилне наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20