613616П / 613616P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика физичког васпитања 2
Наставник (за предавања) Станишић Р. Ирена
Наставник/сарадник (за вежбе) Станишић Р. Ирена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов Методика физичког васпитања 1
Циљ
предмета
Омогућити студентима да схвате значај Mетодике физичког васпитања и значај физичког васпитањa; Усмерити студенте на свеукупне дететове потребе кроз усвајање сазнања о законитостима процеса трансформације и позитивне промене антрополошких обележја деце; познати студенте са утицајем телесних вежби на организам детета; Развити код студента способност самосталног планирања усмерених активности и других облика рада у вртићу; Омогућити студентима да се теоретски и практично оспособе за самостално извођење aктивности из Методике физичког васпитања у све три васпитне групе, остварујући циљеве и задатке физичког васпитања.
Исход
предмета

Након успешног завршетка курса студенти би требало да буду способни да: Прате раст и развој деце у одређеном временском периоду; Примењују методичке упутства за подстицање и развијање разних облика кретања; Планирају усмерену активност користећи основне методе, принципе и средства рада; Анализирају вежбе обликовања у смислу превенције, корекције и компензације; Демонстрирају стручност кроз различите облике рада-покретну игру, усмерену активност, излете и шетње, јутарње телесно вежбање и дечји плес са децом предшколског узраста; Користе различита основна и помоћна средства (справе и реквизити) у раду са децом предшколског узраста.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Операционализација наставних садржаја: припреме студената за извођење и организацију активности физичког васпитања (анализа активности). Организација и примена дидактичко-методичких и стручно-методичких садржаја из Методике физичког васпитања. Примена метода и облика васпитно-образовног рада у физичком васпитању. Примена и избор средстава физичког васпитања у раду са децом предшколског узраста (природни облици кретања, покретна игра, плесне активности, природни фактори, материјални фактори). Израда плана и програма физичког васпитања деце предшколског узраста. Припремање, извођење и анализирање извођење активности студената у васпитно-образовним групама деце предшколског узраста (анализа дидактичко-методичких основа, анализа примењених садржаја физичког васпитања, коришћења средстава физичког васпитања).
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Реализација практичних активности у вртићима, анализа активности и припрема. Посматрање и анализа физичких активности које се изводе у оквиру програма у предшколским установама. Укључивање у рад студента под надзором – ментора и анализа искутства стечених на тај начин. Вежбе за развој навика организованог постављања и кретања. Облик кретања ходање. Облик кретања трчање.Облик кретања скокови и поскоци. Вежбе за превенцију кифотичног држања тела (кроз организациони облик рада полигон, комплекс вежби обликовања без реквизита). Облик кретања дизање и ношење. Облик кретања пузање. Облик кретања провлачење. Превенција равних стопала. Обрада покретних игара. Облик кретања гурање, вучење, потискивање.
Литература
1 Станишић, И. (2011). Практикум из Методике физичког васпитања деце предшколског узраста. Крушевац: Сиграф, самостално издање аутора
2 Џиновић – Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: Издање аутора.
3 Станишић, И. (2007). Differences between boys and girls of preshool age in long jump, high jump, balance, body height and body weight (Разлике између дечака и девојчица предшколског узраста у скоку удаљ,скоку увис, равнотежи, телесној висини и телесној тежини). Научно-стручна конференција. Винице: Федерација спортских педагога републике Македоније
4 Станишић, И. (2013). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Крушевац: Виша школа за образовање васпитача.
5 Максимовић, С. (2006). Практикум за Методику физичког васпитања. Шабац: ИКП „Заслон“.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Програмски садржај студијског предмета реализује се у облику предавања, вежби (у вртићу), самосталног рада студената и израда писаних припрема за практични рад, коришћења мултимедија и Интернета.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 50+10 усмени испит  
колоквијуми   практични део испита  
семинари   завршна активност