613516П / 613516P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика ликовног васпитања 2
Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за вежбе) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање основних садржаја ликовног васпитања; Стицање знања из методике и превођења ликовних садржаја у процес ликовног васпитања; Оспособљавање за извођење ликовних активности; Овладавање савременим облицима васпитно образовног рада; Самосталност у реализацији свих програмско планских садржаја
Исход
предмета

Након упешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: препознаје чиниоце васпитно образовног рада; примењује адекватне методе и облике рада; примењује адекватне ликовне садржаје; демонстрира познавање потребних ликовних техника; демонстрира способност извођења ликовних активности; анализира процесе васпитно образовног рада

Садржај предмета
Теоријска
настава
Организација ликовних активности (специфичности, идеје, мотиви, структура, облици, методе, садржаји, средства). Извођење ликовних активности (структура, мотивација, ликовни проблем, формирање мотива, радни простор, технике и материјали, адекватне реакције васпитача..) Процењивање васпитно образовног рада (одабир, опремање, излагање, чување дечијих ликовних радова, аспекти анализе, педагошка оправданост, очекивани исходи)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Ликовно подручје цртање (оловка, туш, угљен, креда, пастел). Ликовно подручје сликање (суве и влажне сликарске технике, ликовне игре бојама). Ликовно подручје вајање (тесто, глина, пластелин, обликовање различитих материјала, моделовања). Ликовно подручје елементи примењене уметности. Ликовно подручје основи естетског процењивања. Ликовне активности у посебним условима. Ликовне активности у екстеријеру. Ликовне игре Слободне ликовне активности
Литература
1 Карлаварис, Б. Методика ликовног васпитања предшколске деце, ЗУНС, Београд, 1986..
2 Филиповић, С. Методика ликовног васпитања и образовања, Клет, Београд, 2011.
3 Филиповић, С. Каменов, Е. Мудрост чула 3, Драгон, Нови Сад, 2009.
4 Негру, А. Методика наставе ликовног васпитања, Виша школа за васпитаче, Вршац, 2002.
5 Марковић, М. Корак по корак 2, Креативни центар, Београд, 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања и теоријске вежбе (у школи), семинарски рад, самостални рад студената и израда писаних припрема за практични рад. Организација и извођење ликовних активности (у вртићу)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30
колоквијуми 30 практични део испита  
семинари   завршна активност