613916П / 613916P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Припрема деце за полазак у школу
Наставник (за предавања) Милосављевић Ј. Ружица
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић-Пантовић М. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознати студенте са: Значењем појма готовости (зрелости) детета за полазак у школу и са аспектима у којима се огледа зрелост за школу; значајем учења и искустaва у оквиру припремног предшколског програма за развој личности предшколског детета, а посебно за развој позитивне унутрашње мотивације, емоција, мишљења, способности учења и креативног изражавања; Суштинским карактеристикама, функцијама и циљевима припремног предшколског програма,сличностима и разликама између припремног предшколског програма по моделу А и моделу Б, као и са начином имплементације сазнатог кроз практичан рад (на основу захтева везаних за усмерене и игролике активности, начин коришћења игровних и радних листова, организацију простора и атмосферу); Са значајем и могућностима сарадње између породице, вртића и школе.
Исход
предмета

По завршеном курсу студенти би требало да: Тумаче значење појма готовости (зрелости) детета за полазак у школу и препознају аспекте у којима се огледа зрелост за школу; Анализирају значај искустaва у оквиру припремног предшколског програма за развој и учење предшколског детета; Анализирају суштинске карактеристике, функције циљеве и начин имплементације припремног предшколског програма, упоређују и утврђују сличности и разлике између припремног предшколског програма по моделу А и моделу Б;Анализирају и вреднују импликације произишле из различитих система и организације припремног програма предшколског васпитања и образовања; Објашњавају начин примене методе почетног читања и писања; Анализирају постојећу праксу процењивања спремности деце за полазак у школу; Вреднују имплементацију припремног предшколског плана и програма на основу захтева везаних за усмерене и игролике активности, начин коришћења игровних и радних листова, простор и атмосферу; Предвиђају могућности за сарадњу породице, вртића и школе и аргументују значај сарадње.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Припремање деце за школу код нас - општа и посебна припрема; Зрелост или готовост деце за школу; Телесна зрелост или готовост за школу; Социјална и емоционална готовост за полазак у школу; Интелектуална зрелост или готовост за школу; Мотивациона готовост за полазак у школу; Организовано развијање знања и претходна знања; Захтеви за усмерене активности; Игровни и радни листови; Психомоторна готовост за усвајање графичке компоненте писања; Метода почетног читања; Процена зрелости; Ранији полазак у школу, шанса или ризик?
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Функције и циљ припремног предшколског програма; Зрелост или готовост деце за полазак у школу: Општа и специјална готовост; Физичка, социјална, емоционална, интелектуална, мотивациона готовост; Задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу; Простор, атмосфера и улога игре и усмерених активности у функцији припремања детета за полазак у школу; Улога игре у припремању деце за школу; Полазишта за развијање и реализовање припремног предшколског програма по моделу А и Б; Игровни и радни листови; Сарадња између породице, вртића и школе. Ранији полазак у школу - ефекти.
Литература
1 Каменов, Е.(2006): Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића, Драгон, Нови Сад
2 Каменов, Е.(2006): Васпитно-образовни рад у припремној групи дечјег вртића, Драгон, Нови Сад
3 Јерковић Мр Иван (1999): Превремени полазак у школу – шанса или ризик, Задужбина Андрејевић, Београд
4 Левин-Вермеј (1973): Моје дете биће добар ђак, „Култура“, Београд (157. – 188. стр.)
5 Шаин, М. (1998): Кораљк по корак у основе програма 2, Креативни центар, Београд
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (едукативне радионице); Методе практичних активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 50
практична настава 20 усмени испит  
колоквијуми   практични део испита  
семинари 20 завршна активност