613416П / 613416P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика музичког васпитања 2
Наставник (за предавања) Тасић Д. Наташа
Наставник/сарадник (за вежбе) Тасић Д. Наташа
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Да се студенти оспособе за успешно вођење активности у непосредном раду са децом у предшколској установи, да се оспособе за решавање свих очекиваних ( и неочекиваних ) развоја догађаја, писање припрема по којој се води активност, сарадња колега и помоћ приликом рада са децом, анализа процене успешности извођења активности и елементи који помажу да се недостаци отклоне, спрече и предупреде.
Исход
предмета

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - самостално осмисле музичке активности - руководе групним музичким активностима - процењују просечне могућности узрасне групе и у складу са тим планирају рад у групи - самокритички вреднују своје усмерене активности како би побољшали и унапредили свој рад са децом - примењују стечено знање како би самостално планирали рад у групи - анализирају и критички посматрају музички развој деце - идентификују музички надарену децу и организују рад са таквом децом

Садржај предмета
Теоријска
настава
Методе и њихова примена у музичком васпитању Облици рада, објекти и средства у музичком васпитању Организација и реализација усмерених активности Планирање, евиденција и евалуација васпитно образовног рада у области музичког васпитања Корелација са другим васпитно образовним областима
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Организовање и планирање усмерених активности у вртићима
Литература
1 Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 1998
2 Манастериоти, В.: Музички одгој на почетном ступњу, Школска књига, Загреб, 1982
3 Хиба, Н.: Музика за најмлађе
4 Зборници дечјих песама и игара разних аутора
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, анализе, дискусије
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
20 писмени испит  
практична настава 40 усмени испит 30
колоквијуми 10 практични део испита  
семинари   завршна активност