521516П / 521516P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Медијска култура
Наставник (за предавања) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за вежбе) Дуковић П. Зорица
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
упознавање студената са основним елементима медијске култуте како би се разумели симасао и значај информација у XXI веку;-развијање способности самосталног критичког просуђивања медијдких остварења за децу и младе; развијање сдпособности анализе и синтезе при интерпретацији медијских остварења за децу; пружање висиковалитетног образовања из области медијске културе;
Исход
предмета

Очекује се да студенти након положеног испита буду способни да:-правилно тумаче и анализирају темељне медијске поруке;-самостално интерпретирају медијска остварења и стручну литературу; примене стечена сазнања из медијске културе у раду са децом; користе медијску терминологију;-дефинишу и опишу функцију и значај појединих медија; изаберу и примене одређене медије у васпитно-образовном раду са децом; Коначан исход-МЕДИЈСКА КОМПЕТЕНТНОСТ

Садржај предмета
Теоријска
настава
Медији-подела,улога,значај.Живот с медијима.Медији у вртићу.Темељни филмски појмови:дефиниција филма,филмска изражајна средства,филмски родови и врсте,историја филма ,филм и друге уметности,дечје разумевање филма.Штампа,радио,телевизија и компјутер;Масовни медији у свакодневном животу.Медији и уметности.Улога масовних медија у промовисању уметности.Медији и слободно време.Медији и родитељи. Говор у медијима.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Анализа појединих медија и медијских порука. Анализа штампе за децу.Анализа ТВ емисија за децу
Литература
1 Књига за медије-медији за књигу,CLIO,Београд,2008
2 Кошир,Манца,Зграбљић,Нада,Ранфи,Рајко:Живот с медијима,Дорон,Загреб,1999
3 Миленковић,Слађана:Медији и образовање,Графопромет,Рума,2008
4 Каменов,Емил:Методика I део,Драгон,Нови Сад,1997
5 Кораћ,Нада:Визуелни медији и сазнајни развој детета,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд,1992
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
демонстративна,интерактивна,радионичарска
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 30
колоквијуми 20 практични део испита  
семинари 20 завршна активност