613416J / 613416J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Превенција болести и заштита здравља
Наставник (за предавања) Драча Р. Сања
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Стицање знања о појмовима здравља и превенције болести; упознавање са водећим факторима ризика за настанак болести; информисање о значају хигијене и имунизације у превенцији и сузбијању заразних болести; обезбеђивање теоријске основе за едукацију деце и младих у превенцији и заштити здравља; оспособљавање да учествују у промоцији и здравственом васпитању; препознавање значаја тимског рада свих актера у првенцији и заштити здравља;
Исход
предмета

По одслушаном курсу и положеном испиту од студента се очекује да:познаје основне здравствено-васпитне појмове; разуме значај превенције у сузбијању заразних и незаразних болести; учествује у формирању здравих навика код деце; анализира промене у начину живота и њихов утицај на заштиту здравља; осмисли програм здравственог васпитања; преноси стечена знаља о превенцији и заштити здравља кроз промотивне активности;

Садржај предмета
Теоријска
настава
Здравље и превенција болести: примарна, секундарна, терцијарна; Превенција и сузбијање заразних болести: епидемиологија заразних болести, имунизација, лична хигијена, хигијена објеката, санитарни прегледи; Превенција и сузбијање незаразних болести: епидемиологија хроничних незаразних болести, најчешће незаразне болести код деце; Водећи фактори ризика за настанак незаразних болести: пушење, алкохол, гојазност, неправилна исхрана, физичка неактивност; Друштвена брига за јавно здравље; Здравствена заштита, здравствени систем; Здравствена заштита жена, деце и омладине; Психосоцијални развој и ментално здравље; Здравствено васпитање; Промоција здравља;
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Лична хигијена; Календар здравља, имунизација; Пушење (састав дувана, последице по људско здравље, превенција, законска регулатива, кампање); Алкохолизам (дефиниција, последице, превенција); Физичка неактивност (значај за здравље, последице); Превенција болести зависности (дефиниција, последице, превенција); Значај правилне исхране, последице, принципи правилне исхране; Репродуктивно здравље младих и превенција сексуално преносивих болести; Законска регулатива; Учесници у превенцији болести и заштити здравља; Промоција здравља; Планирање здравственог васпитања и промотивних активности;
Литература
1 Кекуш Д., Здравствено васпитање, Висока медицинска школа, Београд, 2006
2 Барачков Н., Бујак Ј., Илић Д., Јовић С., Панић М., и сар., Васпитање за здравље кроз животне вештине, Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2007
3 Стручно-методолошко упутство за спровођење уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ Београд, 2010
4 Цуцић В. И сар., Социјална медицина, Савремена администрација, Београд, 2000
5 Прерадовић М., Болести зависности, Војноиздавачки завод, Београд, 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, презентације, консултације, коришћење домаће и стране литературе, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
2 писмени испит 50
практична настава 12 усмени испит  
колоквијуми 20    
семинари 2x8=16