512816Д / 512816D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Социјална педагогија
Наставник (за предавања) Бисера С. Јевтић
Наставник/сарадник (за вежбе) Горан Д. Пљакић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са развојним токовима Социјалне педагогије; њеним интердисциплинарним карактером и подручјем проучавања и деловања. Упознавање студената са ширим појмовима социјалног укључивања, ресоцијализације и социјализације као и подручјима деловања социјалне педагогије, са дисоцијалним педагошким појавама, њиховим третманом и превенцијом
Исход
предмета

Анализирање и процењивање холистичке социјалне условљености педагошких појава, као и припрема за рад и истраживање у области социјалне педагогије. Поседовање компетенција за препознавање, разумевање и третман дисоцијалних педагошких појава, оспособљеност за анализу социјалних односа и праксеологију у типично педагошким условима, пројектовање врсте комуникације и тимског рада у процесу третмана дисоцијалних педагошких појава, изналажењу позитивних практичних решења за њих, као и оспособљеност за истраживање и проучавање даљег развоја социјално-педагошке теорије и праксе кроз процену, критику и проверу.

Садржај предмета
Теоријска
настава
1. Подручја проучавања и деловања социјалне педагогије; 2. Однос социјалне педагогије и сродних научних дисциплина. Интердисциплинарност социјалне педагогије; 3. Професионални идентитет социјалних педагога, 4. Социјалне компетенције; 5. Социјална природа васпитања и мобилност појединца у структури друштва; 6. Социјални облици и појаве васпитног деловања у породици, школи, групи вршњака, слободном времену, медијима, јавним установама; 7. Поремећаји у понашању младих; Дисоцијалност младих; 8. Процеси социјализације, 9. Педагошка виктимологија: преоптерећеност ученика, школске фобије, изостајање са наставе, насиље, агресивност – узроци, последице, терапија, превенција; 10. Подстицање просоцијалног понашања, 11. Превенција поремећаја у социјалном понашању младих, 12. Академски селф-концепт и вршњачко насиље, 13. Положај неуспешног ученика у мрежи односа у школи, 14. Афирмација моралних вредности, 15. Социјална заштита деце и породице.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) У реализацији практичне наставе, вежби, активно учествују студенти уз менторско вођење наставника. Она подразумева проблемско излагање, расправе, сучељавање мишљења и презентације индивидуалних и групних пројеката.
Литература
1 Кнежевић-Флорић, О. (2007): Основе социјалне педагогије, Нови Сад: СПД Војводине.
2 Bouillet, D., Узелац, С. (2007): Основе социјалне педагогије, Школска књига, Загреб: Школска књига.
3 Јевтић, Б. Кнежевић-Флорић, О. (2011): Изазови социјално-педагошке делатности, Ниш: Филозофски факултет.
4 Крњајић, С. (2002): Социјални односи и образовање, Београд: ИПИ.
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
 
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 65 Завршни испит 35
активност у току
предавања
10 писмени испит 15
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијуми 30    
семинари 15