512616Д / 512616D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Педагогија слободног времена
Наставник (за предавања) Липовац М. Власта
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са педагошким аспектима слободног времена као друштвене појаве; оспособити студенте да промовишу и унапређују културу слободног времена, те да унапређују васпитање у слободном времену и за слободно време.
Исход
предмета

Оспособљеност студената за самостално проучавање и истраживање слободног времена, даље унапређивање и практична примена сазнања о могућностима васпитања за слободно време и у слободном времену.

Садржај предмета
Теоријска
настава
1.Педагогија слободног времена – педагошка научна дисциплина; 2. Науке о слободном времену; 3. Слободно време као савремена друштвена појава; 4. Слободно време и култура; 5. Слободно време и образовање; 6. Слободно време као андрагошки проблем; 7. Слободно време и вредносне оријентације; 8. Ваннаставне и ваншколске активности ученика у слободном времену; 9. Личност и слободно време; 10. Фактори организовања и провођења слободног времена; 11. Активности слободног времена и њихова класификација; 12. Унапређивање васпитања за слободно време и у слободном времену; 13. Рационално кориштење слободног времена;14. Место и улога педагога у креирању садржаја слободног времена и 15. Педагог и истраживање слободног времена.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) 1.Педагогија слободног времена – педагошка научна дисциплина; 2. Науке о слободном времену; 3. Слободно време као савремена друштвена појава; 4. Слободно време и култура; 5. Слободно време и образовање; 6. Слободно време као андрагошки проблем; 7. Слободно време и вредносне оријентације; 8. Ваннаставне и ваншколске активности ученика у слободном времену; 9. Културне активности; 10. Фактори организовања и провођења слободног времена; 11. Трибине и слободно време у домовима; 12. Спортске активности и путовања; 13. Рационално кориштење слободног времена;
Литература
1 Бранковић, Д. и Микановић, Б. (2010). Вредносне оријентације и слободно време. У зборнику Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса. Бања Лука: Филозофски факултет.
2 Будимир-Нинковић, Г. (2008). Педагогија слободног времена. Јагодина: Педагошки факултет.
3 Грандић, Р. (1999). Слободно време и култура младих. Нпови Сад: Филозофски факултет.
4 Јешић, Д. (2000). Породица и слободно време. Ужице: Учитељски факултет.
5 Микановић, Б. (2010). Педагошки аспекти слободног времена. У чаоспису Радови, бр. 12. стр. 163-177. Бања Лука: Филозофски факултет
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада; методе вежбања, асоцијативно учење, интерактивна настава са елементима респонсибилне наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 20