613116J / 613116J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Рад са децом са посебним потребама
Наставник (за предавања) Катарина Н. Томић
Наставник/сарадник (за вежбе) Милена Д. Дељанин
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Стицање основних знања о карактеристикама и специфичностима деце са развојним сметњама. Упознавање студената са различитим врстама и нивоима ометености у развоју. Представљање основних дијагностичких и раних рехабилитационих техника у раду са децом са сметњама у развоју. Упознавање студената са основама васпитно-образовног рада у инклузивној васпитној групи. Оспособљавање за тимски рад и сарадњу са релевантним стручњацима, као и са родитељима ометене деце. Развијање позитивних ставова и мотивације за рад са децом са сметњама у развоју.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да: - препознају различите врсте развојних сметњи код деце; - познају и самостално примењују технике реедукације психомоторике у свакодневном васпитном раду са децом са различитим врстама развојних сметњи; - познају и самостално користе прилагођене методе, асистивна средстава и технике индивидуализованог и диференцираног васпитног приступа деци са развојим сметњама; - поседују вештине и познају своја задужења у сарадњи са инклузивним тимом установе, као и са са релевантним стручњацима, организацијама и родитељима ометене деце; - буду способни да развијају позитивну и афирмативну социјалну климу у васпитној групи; - поседују мотивацију за даље усавршавање на пољу рада са децом са развојним сметњама.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Дефинисање, класификација и етиологија развојих сметњи. Сензорна оштећења. Неуромишићна обољења код деце. Поремећаји покрета, стереотипије и тикови. Говорно-језички поремећаји на дечјем узрасту. Развојни хиперкинетски синдром. Емоционалне сметње и поремећаји понашања код деце. Заостајање у интелектуалном развоју - врсте, класификација и етиологија. Первазивни развојни поремећаји. Најчешће хроничне болести деце. Кризе свести у детињству. Злостављање и занемаривање деце. Деца из социо-културно депривираних средина. Интеграција и инклузија. Сарадња са родитељима ометене деце.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Разликовање развојних сметњи, методе ране детекције и рехабилитације. Оштећења вида и слуха код деце - имликација за васпитни рад. Дечја церебрална парализа и мишићна дистрофија. Реедукација психомоторике у лечењу тикова. Препознавање и разликовање рецептивних и експресивних говорно-језичких сметњи. Третман развојног хиперкинетског синдрома. Уочавање емоционалних поремећаја код деце; моделовање маладаптивног понашања у васпитној групи. Когнитивне и моторичке способности, емоционални и социјални развој детета са интелектуалном ометеношћу. Поремећаји из аутистичног спектра. Дечја астма и дијабетес код деце - препознавање симптома и помоћ детету у кризним ситуацијама. Дечја епилепсија - препознавање знакова и реаговање у ситуацијама конвулзивних криза. Уочавање синдрома злостављаног детета. Рад са децом без родитеља, из хранитељских породица и домова за децу. Упоредна анализа интегративног и инклузивног приступа у раду са децом са сметњама у развоју. Модели сарадње са родитељима ометене деце.
Литература
1 Станковић-Ђорђевић, М. Рад са децом са посебним потребама. Пирот: Висока школа за образовање васпитача, 2002.
2 Бојанин, С. Неуропсихологија развојног доба и општи реедукативни метод. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1986.
3 Ћордић, А., Бојанин, С. Општа дефектолошка дијагностика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1992.
4 Бојанин, С., Пијашо, Џ., Глумбић, Н. Аутизам данас. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2001.
5 Тадић, Н. Психијатрија детињства и младости. Београд: Научна КМД, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Екс катедра. Менторски рад. Рад у малим групама. Индивидуалан рад. Интерактивне методе. Дискусија. Дијалог. Самосталан истраживачки рад. Акционо истраживање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари 15