521616J / 521616J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Графичко ликовне игре
Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за вежбе) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Да се студент упознају са графичко ликовним играма, њиховом структуром и организацијом; Да овладају адекватним ликовним техникама и стекну самосталност у њиховој примени; Да се упознају са специфичностима дечјег ликовног изразавања
Исход
предмета

Да су студенти оспособљени за самосталну организацију и извођење графичко ликовних игара; Да су овладали потребним ликовним техникама и материјалима; Да се упознају са феноменом дечје ликовне игре ликовног изражавања

Садржај предмета
Теоријска
настава
Развој дечијег ликовног изражавања (психомоторни развој детета, развој перцепције и моторике, адекватна улога васпитача, одабир техника и подлога). Дечија игра (идеје, структуирање, организовање, извођење). Графичко ликовне игре (технике, материјали, подлоге, шта све дете може, организација активности)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Ликовни елементи (лнија, боја, површина, облик, маса, простор, композиција..). Технике и материјали (технике цртања, сликања, вајања, отискивања, одабир материјала и подлога). Развој дечијег ликовног изражавања (одабир дечијих радова, опремање, чување, излагање, аспекти анализе дечијих радова, специфичности).
Литература
1 Карлаварис, Б. Методика ликовног васпитања предшколске деце, ЗУНС, Београд, 1986..
2 Филиповић, С. Методика ликовног васпитања и образовања, Клет, Београд, 2011.
3 Филиповић, С. Каменов, Е. Мудрост чула 3, Драгон, Нови Сад, 2009.
4 Хаџи- Јованћић, Н. Дечји Атеље 1: цртање -сликање, ЗУНС, Београд, 2000.
5 Хаџи- Јованћић, Н. Дечји Атеље 2:штампање -вајање, ЗУНС, Београд, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Академско излагање, практични и писани радови студената, учење откривањем, стварање нових идеја и релација, коришћење мултимедија и интернета...
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30
колоквијуми      
семинари 30