421416П / 421416P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Музичке игре
Наставник (за предавања) Александар Д. Васић
Наставник/сарадник (за вежбе) Марјан Д. Митић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ овог студијског предмета је да студенти усвоје теоријска знања везана за музичке игре, да се оспособе за примену музичких игара, да науче да креирају музичке игре, да се оспособе да самостално планирају рад.
Исход
предмета

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - примењују музичке игре као садржаје путем којих се унапређују когнитивне, моторичке и социјалне способности деце предшколског узраста - интегришу покрет и музичке активности деце - самостално креирају музичке игре и да их користе у различитим васпитним ситуацијама - организују музичке игре са децом и прате развој музичких способности деце - планирају рад са децом предшколског узраста кроз музичке игре - критички посматрају музички развој деце и саветују родитеље како да унапреде музички развој своје деце

Садржај предмета
Теоријска
настава
Методе рада на музичком васпитању деце раног узраста; појам дидактичке игре; музичке игре: значај, улога, подела, примена, креирање; изазови у примени музичких игара са децом предшколског узраста;
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) вежбе, други облици наставе, примена стечених знања кроз креирање и интерпретацију мелодијско-ритмичких целина и композиција;
Литература
1 Miškov, M., Dečja pesma kao igra,radost i sreća, Naša škola, Banja Luka, 2002.
2 Плавша, Д: Музичко-педагошке дилеме и теме: чланци и расправе. Академија уметности Нови Сад, 1989.
3 Јабланов, Н: Народне песме и игре. Креативни центар, Београд, 2006.A6
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, коришћење литературе, примена савремених наставних метода, презентација индивидуалног рада, припрема за тестове и испитне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 40    
семинари