521616П/ 521616P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Васпитање и толеранција
Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша
Наставник/сарадник (за вежбе) Радовановић Ж. Саша
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са теоријским и практичним проблемима образовања и толеранције; усвајање вредности и перспектива мултикултуралних заједница, повезаност образовања и толеранције у свим друштвеним односима, како би се студенти као будући васпитачи осећали што компетентнији за професију васпитање и образовање младих.
Исход
предмета

Након успешно завршеног курса, студенти би требало да буду способни да:
• Дефинишу понашања која су толерантна према особама другачијег мишљења и културе;
• Разумеју и праве разлику између мултикултуралног модела и модела културне искључивости, толерантних и нетолерантних облика понашања.
• Анализирају зашто савремена друштва у образовању младих потенцирају толерантност и мултикултурални модел заједнице;
• Осмисле програме толеранције у едуковању младих; • Испоље спремност да граде мултикултуралне и толерантне односе у својој средини;
• Процене области живота које имају највећи утицај на мултикултурано и толерантно понашање младих.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Модерни појам толеранције (Лок, Спиноза, Волтер...). Појам толеранције и њени парадокси у отвореном друштву (Мил, Попер). Проблем репресивне толеранције (Маркузе). Похвала недоследности (Колаковски). Култура и мултикултуралност (Семприни). Мултикултурализам и образовање: од вртића до факултета; Промењена улога васпитача: васпитач као медијатор у мултикултуралном васпитању младих; Филозофија говора ненасиља: учење активног слушања и говора ненасиља; Интеркултуралне компетенције васпитача за васпитање и образовање младих. Разумевање културних и индивидуалних разлика.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Рад на текстовима посвећеним толеранцији. Лока, Волтер, Спинозе... Разговор о политици признања Чарлса Тејлора, а на основу његовог текста "Политика признања"; Разговор о појмовима локално и глобално, посматрано из угла мултикултуралности; Разговор о значењу верске и националне толеранције; Разговор о облицима толеранције и нетолеранције. Анализа места и улоге васпитача у развијању свести о мултикултурализму и мултикултуралном васпитању код младих;
Литература
1 Primorac, I. (1989): O toleranciji, Beograd.
2 Semprini, A. (2004): Multikulturalizam. Beograd.
3 Perotti, A. (1995): Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb.
4 Tejlor, Č. (2003): Politika priznanja, Centar za multikulturalnost, Novi Sad
5 Marcuse, H., (1984) Kritika čiste tolerancije, zbornik, Zagreb.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 10