321016Д/ 321016D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Образовне технологије
Наставник (за предавања) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за вежбе) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање са различитим сценаријима и начином примене образовних технологија уз активну примену информационих технологија. Стицање знања и вештина из области мултимедије које су практично применљиве у радном окружењу домског васпитача; Препознавање потребе за целоживотним учењем.
Исход
предмета

Студенти ће поседовати неопходна знања и вештине у руковању модерним наставним средствима, самостално креирају образовни софтвер у једном од понуђених софтверских алата, да користе платформе за е-учење. Биће обучени да пронађу образовне садржаје и помогну ученицима у домовима при коршћењу софтвера за савладавање градива; биће способни да оцењују квалитет готових софтверских решења.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам и врсте наставне технологије. Историјски развој образовне технологије и медијске дидактике. Појам и класификација дидактичкх медија. Програмирана настава. Основни појмови, стандарди у области е-учења, инфраструктура за различите сценарије е-учења и учења на даљину (технологије и алати који се користе у е-учењу, хардвер, комуникациона инфраструктура и мултимедија за е-учење), платформе за е-учење и креирање наставних садржаја, Web 2.0 сервиси у образовању (форум, вики, блог, друштвене мреже...), пословање у облаку, алати за симулацију и виртуелизацију, алати за креирање тестова знања, Упознавање са готовим онлајн курсевима и веб апликацијама за симулацију, мобилно учење, лиценце и ауторска права.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Обрада звука и видео материјала; Самостална израда и креирање образовних рачунарских материјала и тестова знања уз примену одговарајућих апликативних програма, коришћење платформе за е-учење. Практична примена аудио-визуелне и рачнарске технике.
Литература
1 Солеша, Д. (2006): Образовна технологија, Педагошки факултет, Сомбор.
2 Мандић, Д.(2001): Информациона технологија у образовању, Филозофски факултет у Српском Сарајеву/Виша школа за образовање васпитача, Београд. 3.
3  
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Теоријска настава: Монолошко – дијалошка, интерактивна уз коришћење Интернета, савремених мултимедијалних средстава и презентација; Лабораторијске вежбе: практичан рад студената на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит 50
практична настава 10 усмени испит  
колоквијуми      
семинари 25