311716Д/ 311716D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Социјална патологија
Наставник (за предавања) Томић Н. Катарина
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са карактеристикама и општим теоријским знањима о девијантности, посебно девијантности младих; припремање студената да стручно овладају и оним димензијама живота младих који су другачији од очекиваних.
Исход
предмета
Након успешно завршеног курса, студенти би требало да буду способни да: • Дефинишу и препознају девијантна понашања у друштву; • Разумеју и праве разлику између нормалних и патолошких појава код одраслих и код деце; • Доводе у везу патолошко понашање одраслих са девијантним понашањем деце; • Примењују знање о девијантном понашању у раду са децом и младима; • Дискутују о девијантним и патолошким последицама процеса развоја деце; • Предлажу решавање сложених проблема девијантног понашања, усмено и у писменој форми на стручном колегију; • Процене утицај социјалне политике на спречавање девијантног понашања деце.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Одређивање појма социјалне девијације; Теорије девијантности: органске и психолошке, функционалистичке, структуралне и субкултурне, интеракционистичке, феноменолошке, радикалне теорије; теорије друштвених сукоба и тд.; Малолетничка делинквенција; Жртве и починиоци криминалних дела: млади и криминал, род и криминал, сајберкриминал; Мушкост и криминал; Болест зависности: алкохолизам и наркоманија; Ментално-социјалне девијације: проституција, трафикинг, просјачење, коцкање, сексуалне девијације; Породица и девијантно понашање; Друштвена реакција и етикетирање;
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Разговор о девијантности, социјалној патологији и криминалу; Сучељавање различитих теоријских приступа девијаности и криминалу; Разговор о малолетничкој делинквенцији, о деци, младим и криминалу. Разговор и примери сајберкриминала; Разговор о алкохолизму, наркотицима, проституцији и трафикингу; Разговор о девијантном понашању у породици: насиље у породици, злостављање деце; Разговор о етикетирању;
Литература
1 Gidens, E. (2003): Sociologija. Ekonomski fakultet. Beograd (осмо поглавље)
2 Haralambos, M. i Holborn, M. (2002): Sociologija - Teme i perspektive. Zagreb. Golden marketing
3 Janković, I.i Pešić, V. (1988): Društvene devijacije - Kritika socijalne patologije. Beograd. Naučna knjiga.
4 Bošković, M. (1995): Kriminologija i socijalna patologija.Novi Sad. Matica srpska
5 Ljubičić, M. (2011): Porodica i delinkvencija. Beograd. Čigoja štampa
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
Вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада,
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 10