521516J / 521516J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Моторичке игре деце јасленог узраста
Наставник (за предавања) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са феноменом моторичке игре. Схватање значаја о интегралности и васпитној функцији моторичке игре у раду са децом јасленог узраста.Оспособљавање студената за стваралачку примену моторичких игара и игроликих активности у раду са децом јасленог узраста.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да буду способни да: -дефинишу феномен моторичке игре и њене васпитне функције у раду са децом јасленог узраста; -примењују моторичке игре и игролике активности зависности од узраста; -примењују моторичке игре и игролике активности за развој грубе и фине моторике; -описују различита основна и помоћна средства у раду са децом јасленог узраста; -израђују импровизоване реквизите који се користе у моторичким играма; -састављају план рада за одређену моторичку активност; -демонстрирају стручност кроз различите моторичке игре и игролике активности.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Значај моторичке игре за интегрални развој деце јасленог узраста. Моторичка игра у физичком васпитању деце јасленог узраста. Врсте моторичких игара. Варијанте моторичких игара. Моторичке игре у систему организационих облика активности. Моторичке игре у систему васпитних група и дневног плана рада. Специфичност покретних игара зависно од узраста. Моторичке игре и игролике активности за децу узраста 1-2 године. Моторичке игре и игролике активности за децу узраста 2-3 године. Моторичке игре и игролике активности за развој фине и грубе моторике. Методичка упутства у реализацији моторичких игара у раду са децом јасленог узраста.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Избор и примена моторичких игара у раду са децом јасленог узраста. Писање припрема за реализацију моторичких игара и игроликих активности са децом јасленог узраста. Израда импровизованих реквизита који се могу користити у моторичким играма и игроликим активностима у раду са децом јасленог узраста.
Литература
1 Шаин, М., Марковић, М., Ковачевић, И., Даневски, Д., и Пађан, М. (2000). Корак по корак - васпитање деце до три године. Београд: Креативни центар.
2 Џиновић - Којић, Д. (2011). Методика физичког васпитања предшколског детета. Београд:Учитељски Факултет.
3 Богосављев, М. (1997). Покретне игре у дечијем вртићу. Нови Сад: Драгон.
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, компарирање, учење откривањем, интерактивно учење, трагање за информацијама на интернету, стварање нових идеја и релација, практични радови студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 25    
семинари 20