512916П / 512916P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика упознавања околине 2
Наставник (за предавања) Михајловић К. Невенка
Наставник/сарадник (за вежбе) Раичевић Г. Јелена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов Положен испит Методика упознавања околине 1
Циљ
предмета
Студенти ће: - бити упознати са начинима успешне организације активности деце; - разумети да за успешну реализацију активности морају бити задовољени принципи научности и основни постулати фундаменталних природних и друштвених наука; - бити свесни заначаја умешности успостављања адекватне комуникације са децом; - схватити да садржај активности мора бити прилагођен могућностима и индивидуалним способностима деце; - одредити предлоге коришћења најпродуктивнијих средстава васпитно-образовног рада на задату тему; - са структуирањем и израдом различитих врста планова и програма активности на предшколском нивоу.
Исход
предмета

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - самостално описују активности на задату тему из области упознавања околине за децу различитих старосних група у предшколској установи; - састављају елаборате, писане припреме и скице организације дневних активности; - категоришу одговарајуће методичке поступке у складу са садржајем активности и старосном групом деце; - организују практично извођење усмерене активности у одговарајућој старосној групи; - успостављају што већи степен корелације методике упознавања околине са осталим методичким дисциплинама током реализације активности на одговарајућу тему; - рангирају и вреднују самокритички сопствене усмерене активности и на основу тога препоручују даљи практичан рад.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Програмски задаци и садржаји у области упознавања околине. Формирање група. Дефинисање тема. Методологија рада. Програмирање и планирање дечјих активности и њихова подела на усмерене, комбиноване и слободне. Избор садржаја за упознавање природне и друштвене средине с циљем схватања њихове повезаности и условљености. Структуирање и организација дидактичких игара са посебним нагласком на игре у кутићима с циљем дечјег упознавања околине. Програмирање и планирање у методици упознавања околине. Израда различитих врста планова рада у области упознавања околине.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Израда плана организације дневних активности, с доминацијом упознавања околине, током једног месеца на основу одређене групе тема и тематским приступом у планирању. Избор, примена и вредновање појединих метода васпитно-образовног рада у области упознавања околине. Избор садржаја активности на задату тему с циљем дечјег схватања њихове повезаности и условљености. Израда предлога коришћења најпродуктивнијих средстава васпитно-образовног рада на задату тему. Различити нивои припрема у области упознавања околине: израда елабората, писане припреме и скице организације дневних активности.
Литература
1 Др Љубиша Михајловић, Др Невенка К. Михајловић:Методика упознавања околине, практикум, Сиграф, Крушевац, 2013.
2 Др Невенка Михајловић, Др Љубиша Михајловић:Методика упознавања околине,Пирот, 2011.
3 Емил Каменов: Упознавање околине, Драгон, Нови Сад 2002.
4 Радојковић,Балог,Панић: Упознавање околине,приручник за васпитаче,Стилос,Нови Сад 2009
5 Стојановић, Трајковић: Живи свет око нас. Драгон, Нови Сад 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања се одвијају вербалном и дијалошком методом, интерактивно и фронтално. Вежбе се одвијају у групама уз менторски систем рада, темељну анализу писаних припрема, елабората и скица организације дневних активности. Посебна пажња приликом практичног извођења активности поклања се корелацији са ликовним, музичким и изражајним могућностима деце и свим осталим областима васпитно-образовног рада. Вредновање рада студената обухвата све инструменте савремене методичке евалуације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 30 усмени испит 10
колоквијуми   практични део испита  
семинари 30 завршна активност