512916J / 512916J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Ургентна стања у педијатрији
Наставник (за предавања) Драча Р. Сања
Наставник/сарадник (за вежбе) Чеврљаковић М. Ива
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Да се студент оспособи да у ургентним стањима реагује адекватно, спретно, и омогући детету у јаслицама, социјалним и здравственим установама сваку стручну помоћ у датом моменту.
Исход
предмета

Подразумева медицински приступ различитим акутним стањима и болестима, повредана и пружање стручне првепомоћи код акутних станја у болничкимусловима као и у колективном смештају (вртићи, обданишта, институције за децу без родитељског старања и сл.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Специфична стања и болести које захтевају хитну помоћ ( шокна стања, престанак дисања, компромитован срчани рад, срчани застој, већа крварења и обука из специфичне неге у поступцима у оваквим стањима
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Вежбе ургентне неге и обука студената за извођење тих вежби.
Литература
1 Барјактаревић Ж.: Педијатрија, ВМШ, Београд, 2000
2 Перишић В.,Јанковић Б.: Педијатрија,Уџбеник за студенте медицине ;Медицински факултет Београд 2010
3  
4  
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, презентације, консултације, коришћење домаће и стране литературе, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 40
колоквијуми 20    
семинари 10