513216П / 513216P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика физичког васпитања 1
Наставник (за предавања) Станишић Р. Ирена
Наставник/сарадник (за вежбе) Станишић Р. Ирена
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Омогућити студентима да схвате значај Mетодике физичког васпитања и значај физичког васпитања; пружити опште образовање из науке о физичкој култури; усмерити студенте на свеукупне дететове потребе кроз усвајање сазнања о законитостима процеса трансформације и позитивне промене антрополошких обележја деце; упознати студенте са утицајем телесних вежби на организам детета; развити способност самосталног планирања усмерених активности и других облика рада у вртићу; омогућити студентима да се теоретски и практично оспособе за самостално извођење активности из Методике физичког васпитања у све три групе, остварујући циљеве и задатке физичког васпитања.
Исход
предмета

Након упешног завршетка курса студенти би требало да буду способnи да: кoристе терминологију у физичкој култури; Разликују психофизичке карактеристике деце од рођења до поласка у школу; Прате раст и развој деце у одређеном временском периоду; Примењују методичка упутства за подстицање и развијање разних облика кретања; Планирају усмерену активност користећи основне методе, принципе и средства рада; Примењују вежбе за развој мишића раменог појаса и руку, мишића ногу и стопала, трбушних мишића и леђних мишића; Анализирају програмске садржаје кроз одговарајуће облике активности-покретне игре, јутарње телесно вежбање, усмерену активност, шетње и излети и дечји плес деце предшколског узраста. Објасне покретне игре у зависности од узраста и облика кретања.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Кратак осврт на историјски развој физичке културе; Физичка култура – појам и подела; Дефиниција општих појмова у физичкој култури; Појам, предмет и задаци методике физичког васпитања; Повезаност методике физичког васпитања са другим наукама и методикама; Методика физичког васпитања као наставна дисциплина; Предмет, циљ и задаци физичког васпитања; Принципи физичког васпитања; Средства физичког васпитања; Методе физичког васпитања; Утицај телесних вежби на организам детета; Фактори раста и развоја; Моторичке способности и могућност њиховог развоја код деце предшколског узраста; Методички приступ развоја моторних способности. Организација физичког васпитања; Организационе форме рада у предшколским установама; Припрема васпитача за рад; Планирање васпитно образовног рада; Дозирање оптерећења; Праћење развоја деце и евидентирање; Писање припреме; Здравствена култура, чување и унапређење здравља; Активности на води; Активности на снегу. Вежбе за развој мишића раменог појаса и руку, мишића ногу и стопала, трбушних мишића и леђних мишића
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Ставови и положаји тела, основне равни у којима се врше покрети. Покретне игре у зависности од узрасне групе. Покретне игре у зависности од облика кретања. Комплекс вежби обликовања без реквизита. Комплекс вежби са вијачом, лоптом, врећицама, обручем, палицом. Структура писане припреме. Облици кретања: ходање, трчање, скакање, поскакивање, пењање, провлачење, пузање, бацање, хватање, гађање, вођење лопте, колутање, дизање и ношење, потискивање и вучење, санкање, пливање, вожња трицикла, котураљки, трицикла тротинета и бицикла.
Литература
1 Станишић, И. (2011). Практикум из Методике физичког васпитања. Крушевац: Sigraf, самостално издање аутора.
2 Џиновић–Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: самостално издање аутора.
3 Ђурковић, З. (1995). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача.
4 Cтанишић, И. (2014).Реализација усмерене активности из физичког васпитања кроз драматизацију бајке "Црвенкапа" код деце предшколског узраста. Педагошка стварност, 3, 525-543.
5 Станишић. И (2013). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Ниш: Самостално издање аутора.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања (у школи), семинара, теоријских вежби (у школи), самосталног рада студената и израда писаних припрема за практични рад, коришћења мултимедија и Интернета
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 30
колоквијуми 30+30    
семинари