513116П / 513116P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика ликовног васпитања 1
Наставник (за предавања) Панић С. Немања
Наставник/сарадник (за вежбе) Панић С. Немања
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање основних садржаја ликовног васпитања; Стицање знања из методике и превођење ликовних садржаја у процес ликовног васпитања; Оспособљавање за извођење ликовних активности; Овладавање савременим облицима васпитно образовног рада;Самосталност у реализацији свих програмско планских садрзаја;
Исход
предмета

Након упешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: познаје основне појмове методике ликовног васпитања; препознаје специфичности ликовног васпитања; тумачи специфичности дечјег ликовног изражавања; користи ликовне садржаје у процесу ликовног васпитања; примењује адекватне методе и облике рада; демонстрира организацију ликовних активности

Садржај предмета
Теоријска
настава
Млв као наставна и научна дисциплина; Основе ликовног васпитања; Елементи васпитног рада; Садржај и планирање ликовног васпитања; Примена у пракси теоријских поставки млв; Организација и извођење ликовних активности; Процењивање дечјих ликовних радова; Друге активности на равијању ликовне културе
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Симулација ликовних активности, мотивација, ликовни проблем, технике и материјали, облици рада, формирање ликовног мотива, организација ликовног простора, организација приредби и зложби, адекватна реакција васпитача, развој дечијег ликовног изражавања, моделовање писаних припрема за ликовне активности.
Литература
1 Карлаварис, Б. Методика ликовног васпитања предшколске деце, ЗУНС, Београд, 1986.
2 Филиповић, С. Методика ликовног васпитања и образовања, Клет, Београд, 2011.
3 Филиповић, С. Каменов, Е. Мудрост чула 3, Драгон, Нови Сад, 2009.
4 Негру, А. Методика ликовног васпитања, Виша школа за васпитаче, Вршац, 2002
5 Марковић, М. Корак по корак 2, Креативни центар, Београд, 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања (у школи), семинарски радови, теоријске вежбе (у школи), самостални рад студената на изради писаних припрема за практични рад, коришћење мултимедија и интернета, истраживачки рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30
колоквијуми 30    
семинари