513016П / 513016P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика музичког васпитања 1
Наставник (за предавања) Васић Д. Александар
Наставник/сарадник (за вежбе) Митић Д. Марјан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Оспособљавање студената за самостално вођење активности из области музике у свим узрасним групама предшколске установе, посебан осврт на певање песама, правилан одабир квалитетне дечје и уметничке музике, слушање музике, креативне музичке игре, игре са певањем, свирање на Орфовим инструментима, израда дечјих музичких инструмената .
Исход
предмета

По успешном завршетку курса студенти би требало да буду оспособљени да: - препознају циљеве и задатке васпитно образовног рада у музичком васпитању - примењују принципе, методе, облике рада музичког васпитања деце предшколског узраста - владају методским поступцима у обради песме, слушању музике, музичким играма и свирању на дечјим инструментима - самостално припремају усмерене активности из музичког васпитања - организују индивидуалне и групне музичке активности у васпитној групи - усавршавају сопствене потенцијале, музикалност и музички укус

Садржај предмета
Теоријска
настава
Општи појам методике; Психофизичке и музичке особине деце предшколског узраста; Методички принципи, методе и облици рада; Нега и култура дечјег гласа; Певање; Обрада песме по слуху; Слушање музике; Избор композиција за годишњи план рада; Музичке игре; Игре са певањем; Игре уз инструменталну музику; Музичка драматизација; Свирање на дечјим музичким инструментима- Орфов инструментариј
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Музичке радионице
Литература
1 Ђурковић-Пантелић, М.: Методика музичког васпитања деце предшколског узраста, Виша школа за образовање васпитача, Шабац, 1998
2 Манастериоти, В.: Музички одгој на почетном ступњу, Школска књига, Загреб, 1982
3 Хиба, Н.: Музика за најмлађе
4 Зборници дечјих песама и игара разних аутора
5  
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања, вежбе, дискусије
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 30
колоквијуми 40    
семинари