320916П / 320916P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Психологија дечје игре
Наставник (за предавања) Павличевић М. Славица
Наставник/сарадник (за вежбе) Петровић П. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Циљ предмета је припрема студената да: 1. Усвоје знања о игри као водећој активности на предшколском узрасту; 2. Изграде вештине и умења успешног организовања, стварања услова и подстицања слободне, неспутане, креативне игре детета; 3. Успешно примене усвојена знања, вештине, ставове и стратегије у пракси различитих институција, облика рада и програма предшколског васпитања и образовања; 4.Изграде уверења о значају игре и игроликих активности у психо-физичком развоју и животу детета; 5. Разумевају дијагностички и терапеутски значај дечје игре; 6. Практикују професионалне улоге васпитача у дечјој игри.7. Промовишу позитивне ставове према игри и игроликим активностима предшколске деце.
Исход
предмета

"Након завршетка курса, студенти би требало да буду способни да : 1. Дефинишу основне појмове из области психологије дечје игре; 2. Упоређују класичне и савремене теоријске концепте о дечјој игри, развоју и учењу; 3. Критичи процењују вредност различитих врста игара и игровне активности детета, у односу на његов психо-физички развој; 4. Уочавају дијагностички и терапеутски значај дечје игре у различитим васпитним ситуацијама; Препознавају значај традиционалних игара у дечјој субкултури и ревитализују их у складу са сазнан; 5. Структуирају подстицајну васпитну средину за слободну, креативну игру детета, за слободне изборе, бирање и испољавање иницијативе и самосталности детета; 6. Креирају и евалуирају различите врсте игара у оквиру активности којима се подстичу различити аспекти развоја детета. 7. Вреднују различите врсте игара;8. Посматрају, прате и документују игровну активност детета;9.Израђују дидактичке играчке од различитих амбалажних и природних материјала;Сарађују са родитељима, школама и друштвеном заједницом у набавци средстава и материјала неопходних за неспутану игру деце.10. . Евалуирају дечју игру и игролике активности у васпитној групи, као и улоге које васпитачи остварују током игре . "

Садржај предмета
Теоријска
настава
Психологија дечје игре као научна дисциплина. Основни појмови психологије дечје игре. Утицај сазревања и учења на игровну активност детета. Покретачи игровне активности. Значај дечје игре. Класичне и савремене теорије дечје игре. Социјална партиципација детета у игри. Дијагностички и терапеутски значај дечје игре. Основи плеј терапије.Игра и поједини аспекти психичког развоја детета. Елкоњинова истраживања. Игра и развој сазнајне, емоционалне и мотивационе сфере личности. Игра као кооперативна активност. Игра и развој интелектуалних операција. Комуникација дете-одрасли, у игри.Развој дететовог односа према правилима у игри.Игра као водећа активност на предшколском узрасту. Игра, креативност и стваралаштво детета раног и предшколског узраста.Игра и ментално здравље детета;
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) "Критичка анализа односа развоја и учења у игри детета по теоријама Пијажеа, Брунера, Виготског , Шмита и сл. Могућности убрзавања развоја детета. Улога игре у подстицању развоја; Истраживања социјалне изолације и лишавања деце , као и истраживања која доказују да су етапе сазнајног развоја производ западног система школовања; Игра, активност и рад предшколског детета. Врсте игара; Функционалне игре, игре маште и улога, игре са готовим правилима, конструкторске игре и сл. Усамљена и рецепцијска игра, упоредна игра, асоцијативна и сарадничка групна игра; Утицај фрустрација на игровну активност. Плеј терапија; Правци развоја игара улога; Схватање Зорице Матејић. Игра и превазилажење сазнајног егоцентризма; Кооперативне игре на предшколском узрасту; Дидактичке игре и њихов значај у предшколским програмима; Игре за развој социјалног сазнања; Игра и развој контроле понашања; Место и улога игре у програмима предшколског васпитања и образовања; Креативне игре предшколске деце "
Литература
1 Дуран М. (2003): Дијете и игра, Јастребарско, Наклада Слап (одабрана поглавља)
2 Ivić I. (1986):The Fundamental of the project, in: Traditional games and Children of today, Belgrade, OMEP, (6-8str.)
3 Елкоњин Д.Б. (1990): Психологија дечје игре, Београд, Завод за уджбенике и наставна средства
4 Шаин М.и сар.(2000):Корак по корак 1,васпитање деце до 3 године, Београд,Креативни центар Марковић М.и сар. (2000): Корак по корак 2, васпитање деце од 3 до 7 година, Београд, Креативни центар
5 Статон-Смит (1989): Играчке и култура, Београд, Завод за уджбенике и наставна средства
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Проблемска, откривачка и егземпларна метода; Радионичарски метод-креативне радионице и презентације драмских, луткарских, ликовних, музичих креативних играоница; Пројект метода.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит 30
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми 30    
семинари 15