512816П / 512816P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика развијања почетних математичких појмова 2
Наставник (за предавања) Најдановић С. Марија
Наставник/сарадник (за вежбе) Најдановић С. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов Методика развијања почетнх математичких појмова 1
Циљ
предмета
Оспособљавање студената за планирање, припрему, извођење и евалуацију слободних и усмерених активности из области развоја математичких појмова. Оспособљавање студената за самостално налажење нових и најбољих путева рада у развијању математичких појмова, као и за праћење и вредновање резултата рада. Формирање навика за коришћење стручне литературе, за истраживачки рад и лично професионално усавршавање.
Исход
предмета

По успешном завршетку овог курса студент би требало да буде способан да: - примењује наставне принципе, методе и облике рада у ВОР-у, - правилно бира дидактичка средства и материјале у функцији развијања математичких појмова; -оптимално користи методичке поступке у формирању и развијању почетних математичких појмова; - припрема и моделује слободне и усмерене активности из различитих математичких тема у виду писаних припрема, -реализује слободне и усмерене активности у свим узрасним групама, -прати и анализира напредовања деце у формирању почетних математичких појмова.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Васпитнообразовни рад на развијању математичких појмова; Циљ и задаци васпитнообразовног рада на развијању математичких појмова; Могућности развијања математичких појмова у предшколским установама; Улога васпитача у процесу стицања математичких знања. Програмски садржај развијања математичких појмова: Релације положаја; Релације величина; Однос дела и целине; Конзервација броја и величина; Развијање појмова временских интервала и релација; Класификација; Серијација; Развијање појма скупа; Подскуп; Празан, једночлан и двочлан скуп; Развијање појма пар; Упоређивање скупова по квантитету; Увођење појма природног броја и структуре броја; Појам бројевног низа; Редни бројеви; Криве, праве, отворене, затворене линије;Геометријски облици у равни; Геометријска тела; Мерење и мере.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Осмишљавање методичких поступака, моделовање и извођење усмерених активности из области развијања почетних математичких појмова, писање припрема за усмерене активности, методичка анализа и вредновање резултата.
Литература
1 Егерић М.: Матодика развијања почетних математичких појмова, Учитељски факултет, Јагодина, 2009.
2 Шимић, Г. Игром до математике, Шабац, 2000.
3 Шимић, Г.: Методика развоја почетних математичких појмова II, Графика, Шабац, 2007.
4 Какашић, С. Методика математике, Виша школа за образовање васпитача, Сремска Митровица, 2000.
5 Каменов, Е.: Математичке активности, Нови Сад,1999.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Садржај овог предмета реализује се у облику разговора, дискусије, полемике, моделовања писаних припрема за одржавање усмерених активности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 40 Завршни испит 60
активност у току
предавања
20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 60
колоквијуми   практични део испита  
семинари   завршна активност