512716П / 512716P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика развоја говора 2
Наставник (за предавања) Тодоров Б. Весна
Наставник/сарадник (за вежбе) Тодоров Б. Весна
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов Положен испит из предмета Методика развоја говора 1
Циљ
предмета
Оспособљавање студената за стално подстицање активности деце у говору у циљу њиховог свестраног развоја; оспособљавање студената за планирање и припрему усмерених активности; оспособљавање за извођење усмерених активности; оспособљавање за евалуацију усмерених активности из области развоја говора у вртићима; оспособљавање студената за самостално тражење најбољих метода, облика и радно-игровних средстава у раду на развоју говора деце; оспособљавање за практиковање свих функција говора на игровном плану.
Исход
предмета

Студенти треба да познају: циљеве и задатке овог предмета, планирање рада, организацију усмерених активности, принципе, методе и облике рада и радно-игровна средства у развоју говора деце; да практикују говорне активности у којима се пружа могућност за развој говорних и симболичких способности деце; да показују педагошке ситуације у којима је у првом плану развој маште, разноврсна употреба говора, играње улога, драмско извођење, замишљање и сл.; да поштују локални говор детета и стрпљиво и полако нуде и речи књижевног говора; да помажу, допуњују и проширују исказе деце; да стварају ведро расположење, негују хумор и активно учествују кад дође ред на њих.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Коришћење текстова књижевности за децу у раду на развоју говора деце (избор дела, припрема васпитача и деце за обраду, обрада); Корелација садржаја развоја говора и других области - подручја рада у вртићу (упознавање околине, почетних математичких појмова, ликовно, музичко и физичко васпитање).
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Самостални рад студената у писању припрема за усмерене активности и осмишљавању језичких игара; Студенти осмишљавању и реализују усмерене активности из развоја говора и приказују говорне ситуације погодне за остваривање говорних садржаја.
Литература
1 Група аутора. (1997): Корак по корак 2. Београд: Креативни центар.
2 Ивановић, Р. (1997): Говорне радионице за рад са децом од 3 до 7 година. Београд: Алтера.
3 Ивановић, Р. (1999): Значење речи: говорно-мисаоне активности. Београд: Алтера.
4 Матић, Р. (1990): Игре и активности деце. Београд: Нова просвета.
5 Шаин, М. (2005): Сопственим искуством до знања: активности за децу од 4 до 7 година. Београд:Завод за уџбенике и наставна средства.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Савремене наставне методе. Дискусије. Презентације. Драматизације и импровизације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 25 Завршни испит 75
активност у току
предавања
  писмени испит  
практична настава 15 усмени испит  
колоквијуми   практични део испита  
семинари 10 завршна активност 75