412416П / 412416P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Ликовно стваралаштво
Наставник (за предавања) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за вежбе) Рајковић З. Матија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Да се студенти упознају са основним појмовима, историјом и естетиком ликовног стваралаштва; Да овладају основним ликовним техникама и материјалима, Да усвоје методе естетског процењивања и стекну самосталност у естетској анализи.
Исход
предмета

Након успешног завршетка курса студент би требало да буде способан да: дефинише ликовно стваралаштво; тумачи ликовни језик; препознаје ликовне технике и материјале; анализира естетику и поруку дела ликовне уметности; демонстрира познавање ликовних техника; демонстрира основна знања из теорије и историје ликовне уметности.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Уметност и њена историја (уметност преисторије, стари свет, византија, ренесанса, барок, класицизам, романтизам, реализам, импресионизам, експресионизам, xx век, уметност данас..) Ликовни језик (теорија форме, ликовни елементи, композиција..) Естетско процењивање (методе, облици, примери)
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Ликовни елементи (линија, површина, облик, маса, текстура, простор, композиција..). Технике и материјали (цртање, оловка, графит, угљен, туш, креда, сликање, акварел, темпера, колаж, пастел, вајање, тесто, глина, пластелин, отискивање, ликовни експерименти, комбиновање техника, осликавање различитих подлога). Ликовне игре. Естетска анализа (одабир ликовних радова, опремање, цување, излагање..).
Литература
1 Богдановић, К. Теорија форме, ЗУНС, Београд, 1991.
2 Галовић, Б. Ликобна култура, ЗУНС, Београд, 2005
3 Хаџи-Јованчић, Н. Дечји атеље 1: цртање- сликање, ЗУНС, Београд,2000
4 Хаџи-Јованчић, Н. Дечји атеље 2:штампање- отискивање, ЗУНС, Београд,2000
5 Карлаварис, Б. Методика ликовног васпитања, ЗУНС, Београд, 1982.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Академско излагање, расправе на задату тему, израда практичних и писаних радова студената, формирање ликовних проблема, тема и мотива
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 40 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари