412516П / 412516P

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Мултимедијални системи
Наставник (за предавања) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за вежбе) Томић З. Иван
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Оспособљавање за употребу улазно-излазних уређаја који се користе у достављању, производњи преносу и обради мултимедијалних садржаја; Овладавање вештинама за обраду и прављење мултимедијалних садржаја (текст, слика, видео и аудио материјал)
Исход
предмета

Након успешног заврштка курса студент би требало да покаже способност да: користи апликације за цртање помоћу рачунара, снимање и обраду звука, снимање и обраду видео материјала; рукује аудио и видео техником на корисничком нивоу; прави мултимедијалне презентације тј. образовни рачунарски софтвер.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Увод, Рачунарска графика, Мултимедија, Преглед стандарда за компресију, Алати за креирање електронских наставних садржаја, платформе за е-учење; Савремена наставна средства; Примена образовне технологије.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Цртање помоћу рачунара, Рад са објектима (брисање, копирање, померање, ротирање, промена величине), Снимање на задатој локацији, типови фајлова (jpg, gif,bmp,tif,cdr...); Скенер и његова примена; Снимање и обрада звука; Mix два канала; Исецање дела фајла и његово копирање; Звучни формати и нихова конверзија; Обрада видео материјала Видео формати и њихова конверзија; Коришћење АV опреме, повезивање рачунара и АV уређаја; Исецање и копирање видео clipова, снимање и преглед видео материјала добијеног материјала; Програм за мултимедијалне презентације, Врсте слајдoва, дизајн слајда, унос текста, графичких елеманата, звука видеа и aнимација на слајд, Реализација тестови знања (затвореног типа) помоћу хиперлинкова; Приказивање слајдова, нарезивање CD и DVD ова; Израда сопствене презентације итеграцијом свих медија (слика, звук, текст, видео)
Литература
1 Ауторизована предавања на сајту znanje.vaspks.ac.rs
2 Д.ГРБИЋ,: Систем Microsoft Office 2003 на српском PC Press, Београд, 2004.
3 Ристановић Дејан,група аутора, PC Vodič kroz primene računara, PC Press, Београд 2006.
4 Н.КЛЕМ; Н.ПЕРИН;Н.ПРАШЋЕВИЋ:Рачунарство и информатика, ЗУНС. Бгд. 2002.
5 B. Munnelly; PAUL Holden: ECDL Уџбеник за курс Microsoft Office XP Микро књига, Бгд. 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1      
Методе
извођења
наставе
Теоријска настава: вербално демонстрациона метода Практична настава: израда вежби на рачунарима, консултације. Вежбе се изводе у рачунарској учионици, опремљеној са једним сервером и двадесет рачунара за рад студената, Студенти добијају вербално-демонстрационо упутство као и текст задатка који треба да реализују на том часу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
  писмени испит  
практична настава 20 усмени испит  
колоквијуми   практични део испита 50
семинари 30