512516Д / 512516D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Методика рада домског васпитача
Наставник (за предавања) Јефтић С. Бисера
Наставник/сарадник (за вежбе) Пљакић Д. Горан
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање са начинима планирања, организације и евалуације васпитно-образовног рада у домовима, као и флексибилне организације слободног времена; Развијање умећа саветодавног и педагошко-инструктивног рада у различитим васпитно-образовним ситуацијама (откривања узрока негативних облика понашања, подстицања пожељних облика понашања и неговања позитивних својстава личности деце и младих у домовима). Упознавање са начинима вредновања постигнућа деце и младих у домовима; Разумевање и праћење ефеката сарадње домова са школама, локалном заједницом, различитим организацијама и институцијама.
Исход
предмета

Студенти би требало да буду способни за самостално планирање, организацију и евалуацију васпитно-образовних активности у домовима; Очекује се да ће студенти умети да препознају потребе деце и младих у домовима и да ће, сходно томе, умети да правовремено и примерено одговарају на њихове потребе. Очекује се да ће студенти бити способни да пруже саветодавну и педагошко-инструктивну помоћ деци и младима у домовима; да изграде добру комуникацију са децом и сарадницима у дому.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам, предмет и задаци методике рада домског васпитача; Специфичности организације и структура педагошког рада у домовима; Ритам радног дана у домовима; Функција васпитача у домовима; Методичке основе организације појединих видова васпитно-образовног рада; Методе, облици и евалуација васпитног рада; Домски курикулум; Дијагностиковање, испитивање потреба и интересовања деце и младих; Методичке основе саветодавног рада: индивидуални и групни саветодавни рад. Методичке основе праћења и вредновања постигнућа деце и младих у домовима; Педагошка документација за праћење и дијагностификовање; Вредновање остварених резултата; Нормативи у домовима; Сарадња домова са школама, локалном заједницом, различитим организацијама и институцијама.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Пријем ученика у дом; Упознавање са ритмом живота и рада у домовима; Улоге васпитача у домовима; Планирање, организација, праћење и вредновање васпитно-образовног рада; Домски курикулум; Испитивање потреба и интересовања деце и младих; Методе васпитног рада; Технике индивидуалног и групног саветодавног рада; Комуникација између васпитаника и васпитача; Медијација при решавању конфликата; Умеће разумевања и слушања;
Литература
1 Трнавац, Н. (2005): Специфичности саветодавног-васпитног рада васпитача у дому, Нови Сад
2 Васпитни рад у домовима ученика, зборник радова, Министарство просвете Србије, Београд, 2002
3 Стилин, Е. (2005): Стилови рада и компетенције одгајатеља у ученичком дому, Адамић, Ријека
4 Пленковић, Ј. (2000), Слободно вријеме младежи, Свеучилиште у Ријеци, Ријека
5 Иванчић, И. (2005): Курикулумски приступ домском одгоју, Живот и школа бр. 13
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2      
Методе
извођења
наставе
"Метода усменог излагања (академска предавања); Метода разговора (дискусија-полемика, дебата, олуја идеја); Илустративно-демонстративна метода; Проблемска метода; Егземпларна метода; Радионичарски метод (креативне и едукативне радионице, Форум театар); Методе практичних активности; Метода истраживачких радова - Пројект метода "
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
15 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 50
колоквијуми      
семинари 20