512416Д / 512416D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Спортско-рекреативне активности
Наставник (за предавања) Милослав Б. Марковић
Наставник/сарадник (за вежбе) Милослав Б. Марковић
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
Услов  
Циљ
предмета
Да омогући студентима да схвате циљ, задатке и значај спортско-рекреативних активности у савременом свет; Да свим cтудентима пружи стварање правилне кинестетичке слике о природним и конструисаним облицима кретања; Да студенте усмери на свеукупне дететове потребе кроз усвајање сазнања о законитостима процеса трансформације и позитивне промене антрополошких обележја деце; Да студенте упозна са утицајем спортско рекреативних активности; Да студенти развију способност самосталног планирања спортско рекреативних активности; Да омогући студентима да се теоретски и практично оспособе за самостално извођење спортско-рекреативних активности у зависности од постојећих услова.
Исход
предмета

Koристе терминологију код спортско рекреативних активности; Опишу и разликују спортско рекреативне активности; Планирају активност примењујући основне методе, принципе и средства рада; Извршавају програмске садржаје кроз одговарајуће облике активности деце; Знају утицај спортско рекреативних активности; Самостално планирају спортско рекреативне активности; Опишу правилну кинестетичку слику о природним и конструисаним облицима кретања;

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам и дефиниција спортско рекреативних активности. Предмет, циљ и задаци спортско рекреативних актовноати деце. Детаљни осврт на могућности организовања спортско-рекреативних активности са различитим старосним групама.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Организација и примена спортско рекреативних активности. Примена метода и облика васпитно-образовног рада у физичком васпитању. Примена и избор средстава физичког васпитања у раду са децом јасленог узраста. Израда плана и програма спортско рекреативних активности. Разноврсне спортско-рекреативне активности у зависности од постојећих временских, материјалних и техничких услова.
Литература
1 "Левајац, Р., Станковић, В. (2000): Теорија физичке културе-скрипта. Приштина-Лепосавић: ФФК Универзитета у Приштини-Лепосавић. "
2 "Вучковић, С., Микалачки, М. (1999). Теорија и методика рекреације, Ниш-Нови Сад: ФФК Универзитета у Нишу-Новом Саду. "
3 Џиновић – Којић, Д. (2002). Физичко васпитање предшколског детета. Београд: Издање аутора.
4 Станишић, И. (2011). METRIC CHARACTERISTICS OF TESTS ON FREQUENCY SPEED OF JUMPING OF PRESCHOOL CHILDREN. 15-th symposium for sport and physical aducation of youth, Ohrid: Федерација спортских педагога републике Македоније.
5 Ђурковић, З.(1995). Методика физичког васпитања деце предшколског узраста. Шабац: Виша школа за образовање васпитача.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 2      
Методе
извођења
наставе
Академско излагање, расправа на унапред најављену тему, писмени радови студената, компарирање, учење откривањем, стварање нових идеја и релација, практични радови и трагање за информацијама на Интернету.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит 30
активност у току
предавања
10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 25+25    
семинари