421416J / 421416J

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Психомоторна стимулација
Наставник (за предавања) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за вежбе) Ђорђевић М. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
Упознавање студената са функционалном анатомијом моторног система. Стицање знања о фазама у сазревању мишићног тонуса, развоју рефлекса и постуралних рефлексних реакција. Упознавање студената са хронолошким током у развоју базичних и диференцираних моторних образаца по узрасним периодима. Стицање знања о принципима и теоријама психомоторног развоја. Упознавање студената са принципима примене техника и метода у стимулацији психомоторног развоја деце узраста од 0 до 6 година.
Исход
предмета

По завршетку курса студенти би требало да буду способни да: -дефинишу и објасне моторни систем и његову регулацију; -познају принципе и хронолошки ток психомоторног развоја; -прате психомоторни развој; -процењују психомоторни развој; -познају технике и методе стимулације психомоторног развоја; -примењују технике и методе у стимулацији психомоторног развоја.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Теорије и основни правци психомоторног развоја. Хронолошки ток у психомоторном развоју. Тенденције и предуслови за развој. Сазревање мишићног тонуса. Рефлексно сазревање. Сазревање рефлексних постуралних реакција. Периодизација психомоторног сазревања. Принципи сазревања локомоторног апарата (костију, мишића и зглобова). Процена психомоторног развоја и специфични тестови за процену. Стимулација психомоторног развоја и специјалне технике стимулације.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) Функционална дијагностика. Планирање и спровођење свих облика кинезитерапије, као и одговарајућих метода и техника у кинезитерапијском третману. - Bobath-ова техника. - Vojta-ина техника. - Kаbat-ова техника. - Ayres-ова техника. - Fay-ова техника. - Phelps-ова техника. - Реедукационе вежбе. - Активне психомоторне вежбе. - Корективна гимнастика. - Вежбе дисања.
Литература
1 Иланковић, В., Иланковић, Н. (2009). Психомоторни развој детета - водич за процену и стимулацију развоја. Београд: Висока медицинска школа струковних студија.
2 Николић, С., Илић-Стошић, Д., Илић, С. (2011). Развојна процена и развој деце предшколског узраста. Београд: ФАСПЕР.
3 Стошљевић, Л., Стошљевић, М., Одовић, Г. (2006). Процена способности особа са моторичким поремећајима. Београд: Народна књига.
4 Стошљевић, Л., Рапаић, Д, Стошљевић, Л., Николић, С. (1997). Соматопедија. Београд: Научна књига.
5 Бала, Г., Стојановић, М.В., Стојановић, М. (2007). Мерење и дефинисање моторичких способности деце. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
Предавања (ниво информација), вежбе (ниво демонстрација), семинари (анализе, дискусије, извештаји), консултације, израда задатака и вежби за самостални рад, менторски рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40
активност у току
предавања
15 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 20
колоквијуми 20    
семинари 15