421516Д / 421516D

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм  Васпитач деце предшколског узраста
Изборно подручје (модул)  
Врста и ниво студија Основне струковне студије-први ниво
Назив предмета Филозофија игре
Наставник (за предавања) Радовановић Ж. Саша
Наставник/сарадник (за вежбе) Манић С. Ивана
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов  
Циљ
предмета
- Упознавање студената са историјом тумачења појма игре од антике до данашњих дана;. - да стекну увид о игри као појави која је старија од културе. - да се упознају са различитим тумачењима појма игре (метафизичко, култно и ново тумачење) - да стекну увид о односу игре и рада односно увид у ослобођеност игре од циљева, потреба и борбе за опстанак. - да се игра схвати као основни феномен људског постојања којим се човек васпитава односно образује своју човечност. - да стекну сазнања о критеријумима класификације игара. - да стекну увиду у игру као темељном феномену човековог опхођења ка могућем и нестварном.
Исход
предмета

Након успешно завршеног курса, студенти би требало да буду способни да: - дефинишу основне моделе тумачења игре; - објасне суштинске разлике између научног и филозофског приступа у тумачењу игре - анализирају конкретне облике игре и утврде њихов карактер - критички анализирају утицај одређених игара на образовање и васпитање човека. - објасне разлику између рада и игре - организују програме едукације младих користећи модел игре - вредносно одреде врсте игара које су релевантне за васпитање младих.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Појам игре: разноврсна повесна схватања. (Хојзинга, Узелац), Игра, нагон естетска егзистенција (Шилер). Игра као темељни феномен егзистенције (Финк). Суштина и значење игре као појаве културе. Игра и такмичење. Игра и право. Игра и знање. Играчки облици уметности. Елемент игре у данашњој култури (спорт, пословни живот , модерна уметност, политика…). Порекло културе у игри (Хојзинга). Класификацаије игре. (Кајоа). Игра као елемент у васпитању (Шилер).
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истражива-чки рад) вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада
Литература
1 Узелац, М., (1987), Филозофија игре, Нови сад
2 Финк, Е., (1984), Основни феномени људског постојања, Београд
3 Финк, Е., (1979), Оаза среће. Мисли за једну онтологију игре, Осијек
4 Кајоа, Р.,(1965), Игре и људи, Београд
5 Huizinga Ј., (1970) Homo Ludens, O poreklu kulture u igri, Zagreb.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 1      
Методе
извођења
наставе
вербалне; партиципативне; кооперативне; интерактивне; методе самосталног рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 50 Завршни испит 50
активност у току
предавања
10 писмени испит 20
практична настава 10 усмени испит 30
колоквијуми 20    
семинари 10